Gottsunda/Valsätra i Uppsala kommun

Sedan februari 2018 pågår ett samlat utvecklingsarbete i stadsdelen Gottsunda/Valsätra i Uppsala kommun, där kommunens förvaltning och bolag samverkar kring ett stort antal insatser som kallas Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Syftet med handlingsplanen har varit att initiera och samordna en stor mängd parallella insatser och inte minst lägga grunden för ett samlat förbättringsarbete på lång sikt.

Under planeringen och genomförandet av en omfattande stadsutveckling i området ska boendes och verksammas delaktighet i stadsdelens utveckling på olika sätt stärkas. Uppsala kommun har för detta arbete beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för genomförande av kvalitativ kunskapsinhämtning genom ett större antal djupintervjuer med boende och verksamma i Gottsunda och Valsätra.

Syftet med djupintervjuerna är att ge ett kompletterande kunskapsmaterial med insikter om de lokala perspektiven i Gottsunda och Valsätra, som ligger bakom statistik om segregation och ojämlika livsvillkor, och om de förutsättningar, mekanismer och drivkrafter på individ- och gruppnivå som kan möjliggöra förändring.

Urban Utveckling vann uppdraget på upphandling och genomför intervjuer, workshops, analys och rapportförfattande till slutet av april 2021.

Inlägg_hemsida.jpg