• Hem
  • Aktuellt
  • Medborgardialog inför ny strukturplan i Södertälje

Medborgardialog inför ny strukturplan i Södertälje

Södertälje kommun växer och ska förtätas. Inför framtagandet av strukturplaner för Södertäljes olika stadsdelar anlitades Urban Utveckling för att genomföra en medborgardialog i stadsdelen Geneta. En strukturplan blir underlag för det fortsatta planeringsarbetet för ett område och innehåller förslag på områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning. I uppdraget ingick därför att kartlägga hur stadsdelen fungerar, hur området upplevs av de som bor och verkar i Geneta och hur stadsdelen kan utvecklas på bästa sätt. Att tillvarata medborgarnas kunskap i ett tidigt skede är extra viktigt när ett befintligt område ska förtätas. Något som inte bara har konsekvenser för de som redan bor i området utan även kan påverka andra delar av staden, behovet av utbud och service, antalet skolor, mötesplatser och hur hårt grönytor slits.

Genom vår metod att uppsöka medborgarna där de lever och verkar stärks demokratin samtidigt som lokal kunskap bidrar till att skapa välfungerande och attraktiva områden. I Geneta startade vi med en förstudie där vi bland annat kartlade närings- och föreningsliv. I den efterföljande dialogprocessen mötte vi medborgarna ute i deras vardag vid tre olika tillfällen med god förståelse för områdets förutsättningar, vi höll även workshops med barn ur årskurserna 1 till 9 på Wasaskola samt intervjuade pedagoger.  

 

Se strukturplanen i sin helhet här