• Hem
  • Aktuellt
  • Sandstensvägen och Blockstensvägen i Jordbro - före och efter

Sandstensvägen och Blockstensvägen i Jordbro - före och efter

Våren 2017 fick Urban Utveckling förtroendet att genomföra uppsökande dialoger med boende i området, inför den planerade upprustningen av utemiljön på Sandstensvägen och Blockstensvägen i Jordbro. Dialogerna föregicks av möten med den lokala hyresrättsföreningen, observationer, samt fotografering och inventering av området såväl dagtid som kvällstid. Detta ledde till en rad åtgärder som ämnade att förbättra utemiljön, trivseln och den upplevda tryggheten i området.

Vi gjorde flera återbesök i Jordbro, för att se hur området har förändrats, och för att få en uppfattning kring hur förändringarna uppfattas av de boende. Ordförande i hyresgästföreningen, Heinz Fischer, säger att han är väldigt nöjd med de resultat som Urban Utvecklings arbete utmynnade i, och att konceptet som erbjöds var utmärkt. Han ser gärna att Urban Utveckling involveras i liknande projekt i framtiden.


Vid återbesöken kunde det konstateras att många av de förslag som presenterades 2017 nu har implementerats.


Föreefter1-min.PNG

föreefter3-min.PNG

De mindre lekplatserna mellan husen har uppdaterats med ny lekutrustning anpassade efter barn i olika åldrar, och fler sittplatser som tack vare det nya underlaget även är mer lättillgängliga för personer med rörelsehinder. Det har även installerats en ny grillplats och soptunna, vilket främjar positiva möten och underlättar underhållet av platsen. Vidare har de höga buskarna ersatts med längre buskage och annan grönska, för att underlätta översikten av platsen och förbättra den upplevda tryggheten.

föreefter2-min.PNG

föreefter4-min.PNG

Föreefter5-min.PNG

Gångvägen som går genom området har även setts över, där fler bänkar har installerats. Dessa har även flyttats ut en bit från fasaden för att göras mer lättillgängliga. Träd och större buskar har ersatts med lågt växande grönska för att inte skymma belysningen, och därmed öka tryggheten. Den nya vegetationen leder även till att bänkarna är mer lättillgängliga för personer med rörelsehinder.

De innegårdar som inte har försetts med lekplatser har i stället fått fler sittplatser och grillar. Även här har vegetationen anpassats för att förbättra den upplevda tryggheten, och säkerställa att belysningen på platsen inte påverkas.