Utvärdera mera!

Stort fokus riktas just nu mot situationell brottsprevention och hur den fysiska miljön kan utformas för att skapa så trygga och säkra platser som möjligt. Brottslighet och upplevelsen av trygghet är komplexa frågor som ingen aktör eller bransch själva kan lösa. Däremot tror vi starkt på att det går att skapa goda förutsättningar genom stadsplanering, arkitektur och fysiska åtgärder.

Men, praktiknära forskning och utvärderingar av denna typ av insatser genomförs fortfarande i alldeles för låg grad. Vad fungerar och i vilken kontext? Vad kan vi lära oss?

Urban Utveckling utvärderade under 2015 och 2016 ett trygghetsskapande belysningsprojekt i gångtunnlarna vid Nytorps mosse på uppdrag av Huddinge kommun. Tunnlarna fick sin nya utformning efter en designdialog med flickor, utförd av Topia landskapsarkitekter, i ett försök att komma tillrätta med en av de platser som upplevdes som mest otrygg i kommunen. Studien genomfördes med stöd av Brå och undersökte i vilken utsträckning ungdomars delaktighet i utformningen av offentliga miljöer som upplevs otrygga och brottsbelastade, kan minska brottsfrekvensen och öka tryggheten på platsen.

Utvärderingen visade att en majoritet faktiskt upplevde platsen som tryggare och trevligare samt att klotter och skadegörelse minskade drastiskt kort efter färdigställandet, för att återkomma mer ett år senare. Långsiktighet visar sig ofta vara en nyckelfaktor. Därför är vi glada att se att tunnlarna och Huddinge kommuns projekt nu ingår i en ny uppföljning av trygghetsskapande åtgärder som ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) låtit ta fram. Utvärdera mera!

Läs studien i sin helhet här