Urban Utveckling i Dalarna!

I fredags presenterade vi resultatet av vår utredning om äldres boende i Orsa kommun. Utredningen innehöll dels en demografisk analys, dels en enkätundersökning och dels en tillgänglighetsinventering av Orsabostäders bestånd. Utredningen handlade om att kartlägga förutsättningarna och möjligheterna när det gäller att möta det framtida behovet av trygga och funktionella bostäder för äldre. Vi gav grunderna till en strategi som gör att Orsa kommun kan bemöta en åldrande befolkning. 

 

IMG 1060

 

Medborgardialog inför ny strukturplan i Södertälje

Södertälje kommun växer och ska förtätas. Inför framtagandet av strukturplaner för Södertäljes olika stadsdelar anlitades Urban Utveckling för att genomföra en medborgardialog i stadsdelen Geneta. En strukturplan blir underlag för det fortsatta planeringsarbetet för ett område och innehåller förslag på områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning. I uppdraget ingick därför att kartlägga hur stadsdelen fungerar, hur området upplevs av de som bor och verkar i Geneta och hur stadsdelen kan utvecklas på bästa sätt. Att tillvarata medborgarnas kunskap i ett tidigt skede är extra viktigt när ett befintligt område ska förtätas. Något som inte bara har konsekvenser för de som redan bor i området utan även kan påverka andra delar av staden, behovet av utbud och service, antalet skolor, mötesplatser och hur hårt grönytor slits.

Genom vår metod att uppsöka medborgarna där de lever och verkar stärks demokratin samtidigt som lokal kunskap bidrar till att skapa välfungerande och attraktiva områden. I Geneta startade vi med en förstudie där vi bland annat kartlade närings- och föreningsliv. I den efterföljande dialogprocessen mötte vi medborgarna ute i deras vardag vid tre olika tillfällen med god förståelse för områdets förutsättningar, vi höll även workshops med barn ur årskurserna 1 till 9 på Wasaskola samt intervjuade pedagoger.  

 

Se strukturplanen i sin helhet här

 

Utvärdering av brottsförebyggande arbete i Järva

Nu startar arbetet med att utvärdera Fastighetsägarna i Järvas brottsförebyggande arbete! Efter en tydligt nedåtgående trend i antalet bostadsinbrott hos deras medlemmar har vi tillsammans med föreningen sökt och beviljats medel från Brå för att utvärdera deras metoder för brottsförebyggande arbete. 

Skärmavbild 2019 02 04 kl. 10.28.31

Stort internationellt intresse för dialog och samverkan i EU-projektet Inherit

”Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus på internationella exempel för en hälsosammare och hållbarare framtid. Urban Utvecklings arbete med dialoger och utemiljöprojekt lyftes fram som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet.”  

Läs mer om vårt deltagande på EU-konferensen i tidningen Samhällsbyggaren!

http://samhallsbyggaren.se/wp/notiser/internationellt-intresse-for-urban-utvecklings-projekt-med-boendedialog-och-samverkan/

 

Till hemsidan internationellt intresse

 

God Jul önskar Urban Utveckling

2018 har varit ett spännande år för oss på Urban Utveckling med många givande projekt.Tillsammans med fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden runt om i hela Sverige har vi genomfört en stor mängd boendedialoger för att lyfta och utveckla platser utifrån hyresgästernas behov.

Vi har firat 10 års jubileum för Skärholmens Fastighetsägare och inom vårt affärsområde Tillgänglighet och äldres boende levererade vi i år vår 40:e tillgänglighetsstrategi!

Tack till alla er som låtit oss vara med och bidra i era projekt under 2018, eller som tillsammans med oss har utvecklat och förfinat våra metoder.

Vi ser fram emot att fortsätta tillsammans med er under nästa år!

 

img20