Att utvärdera målsättningar i stadsdelsutvecklingsprojekt

Hur utvärderar man något abstrakt som ett stadsdelsutvecklingsprojekt som framförallt vill stärka social hållbarhet och kollektiv förmåga? Urban Utveckling har med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder utvärderat Stockholmshem lokala stadsdelsutvecklingsprojekt "Bagarmossen Smartup" vision, effekt- och projektmål. Projektet drevs mellan 2014 och 2017 med målet att främja en hållbar och positiv utveckling i Bagarmossen, genom att på olika sätt stötta befintliga lokala engagemang och intressen.

Statistik svarade på om de mätbara målen uppfyllts och gav indikationer på hur området förändrats medan kvalitativa metoder som observationer, platsbesök och intervjuer gav en djupare förståelse för hur delprojekten påverkat stadsdelen och uppfattats av deltagarna och Bagisborna själva.

Projektet har givit oss viktiga lärdomar om hur man kan formulera målsättningar och utvärdera stadsdelsutvecklingsprojekt. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till insikter gällande hur man som bostadsbolag kan arbeta kunskapsbaserat och mer effektivt med stadsutveckling, social hållbarhet och kollektiv förmåga. 

 

Utställning av Malörtens innergårdar i Trelleborg

Igår höll vi en utställning hos Trelleborgshem i bostadsområdet Malörten som står inför en större omgestaltning av innergårdarna. Samtliga hyresgäster i området bjöds in för att granska våra gestaltningsförslag och för att jämföra med vad de själva föreslog vid de workshops som hölls förra månaden. Deltagarna visade ett stort intresse och engagemang för de nya förslagen gällande gårdarnas utformning. Nu jobbar vi vidare utifrån deras synpunkter innan färdiga underlag tas fram till anläggning. 

 

DSC01132

Urban Utveckling medverkar på Brottsförebyggande rådets konferens!

Den 3 – 4 april 2019 ställer Urban Utveckling ut projektet "Brottsförebyggande och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö" på konferensen Råd För Framtiden som anordnas av Brottsförebyggande rådet (Brå) på Svenska Mässan i Göteborg.

Hur skapar man egentligen trygghet i stadsrummet? Projektet, som är en studie av tio förortscentrum i Stockholm, handlar om hur den fysiska miljön på många sätt kan spela en stor roll för hur brott uppstår i centrummiljöer.Tobias Karström, samhällsplanerare på Urban Utveckling kommer delta på plats och ställa ut poster som presenterar huvuddragen i projektet. 

Urban Utveckling i Dalarna!

I fredags presenterade vi resultatet av vår utredning om äldres boende i Orsa kommun. Utredningen innehöll dels en demografisk analys, dels en enkätundersökning och dels en tillgänglighetsinventering av Orsabostäders bestånd. Utredningen handlade om att kartlägga förutsättningarna och möjligheterna när det gäller att möta det framtida behovet av trygga och funktionella bostäder för äldre. Vi gav grunderna till en strategi som gör att Orsa kommun kan bemöta en åldrande befolkning. 

 

IMG 1060

 

Medborgardialog inför ny strukturplan i Södertälje

Södertälje kommun växer och ska förtätas. Inför framtagandet av strukturplaner för Södertäljes olika stadsdelar anlitades Urban Utveckling för att genomföra en medborgardialog i stadsdelen Geneta. En strukturplan blir underlag för det fortsatta planeringsarbetet för ett område och innehåller förslag på områden för bostäder, grönstråk, rekreationsområde, gator mm. Den redovisar på ett övergripande sätt den fysiska strukturen samt var och hur nya exploateringsområdet bör kopplas samman med sin omgivning. I uppdraget ingick därför att kartlägga hur stadsdelen fungerar, hur området upplevs av de som bor och verkar i Geneta och hur stadsdelen kan utvecklas på bästa sätt. Att tillvarata medborgarnas kunskap i ett tidigt skede är extra viktigt när ett befintligt område ska förtätas. Något som inte bara har konsekvenser för de som redan bor i området utan även kan påverka andra delar av staden, behovet av utbud och service, antalet skolor, mötesplatser och hur hårt grönytor slits.

Genom vår metod att uppsöka medborgarna där de lever och verkar stärks demokratin samtidigt som lokal kunskap bidrar till att skapa välfungerande och attraktiva områden. I Geneta startade vi med en förstudie där vi bland annat kartlade närings- och föreningsliv. I den efterföljande dialogprocessen mötte vi medborgarna ute i deras vardag vid tre olika tillfällen med god förståelse för områdets förutsättningar, vi höll även workshops med barn ur årskurserna 1 till 9 på Wasaskola samt intervjuade pedagoger.  

 

Se strukturplanen i sin helhet här