Inventering av tillgänglighet i Krokoms kommun

Med start v. 41 kommer Urban Utveckling utföra en tillgänglighetsinventering i flerbostadshus i Krokoms kommun. Det innebär att vi inventerar de allmäna utrymmena som bland annat avser trapphus,tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, entréer och hissar. 

För mer information kontakta Daniel Nilsson på daniel.nilsson@urbanutveckling.se, projektansvarig på Urban Utveckling.

Inventering av tillgänglighet i Karlskoga kommun

Urban Utveckling fick i uppdrag av Karskoga kommun att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. I Karlskoga tidningen blir Vilhelm Meyer intervjuad tillsammans med representanter från Karlskoga kommun och Karlskogahem om hur man kan göra entréer nåbara med enkla åtgärder.

artikel bild Karlskoga

Flera nyanser av Vårberg

 

Med anledning av Urban Utvecklings uppdrag för Skärholmens fastighetsägarförening som syftar till att förbättra bilden av Vårberg blir Johan Wahlgren intervjuad i senaste numret av Etc Stockholm , bland annat om medias betydelse för stigmatiseringen av bostadsområden. 

– Det går att göra en hel del. Men så länge nyhetsbevakningen fokuserar enbart negativt på ett område arbetar vi tyvärr i motvind, säger Johan Wahlgren.
Vårberg

Tillgänglighetsinventering i Skellefteå kommun

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att utföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus. Inventeringen ska ge en helhetsbild om bostäderna och dess funktion för personer med funktionsnedsättning. Med tillgänglighetsinventering menas att möjligheten att ta sig fram med rollator och rullstol i bostadsområdena kommer att bedömas. Såväl gårdar, parkeringar och andra allmänna utrymmen kommer att inventeras. Projektet ska ge Skellefteå kommun en ökad förståelse för hur fastigheterna kan utvecklas för att underlätta boendet för alla. Urban Utveckling kommer att presentera resultatet senare i höst.

.DSC02463

Regeringsupprag om ökat småhusbyggande slutfört! Delrapport 2 publiceras här!

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.  Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation. Den andra kategorin för studien har berört det vi kallar för alternativa småhus i alternativa lägen, det vill säga småhus på tak, på vatten eller på platser som på olika sätt saknar värdeskapande användningsområden. Exempel på projekt som utmanar bilden av det traditionella småhuset och visar på kreativt markutnyttjande i mer eller mindre centrala lägen lyfts fram.

Bovärden Jouni

För mer information kontakta projektledare johan.wahlgren@urbanutveckling.se 

Tillgänglighetsinventering i Säter

I juni kommer Urban Utveckling att utföra en inventering av tillgängligheten i Säterbostäders flerbostadshus. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

Säter tillgänglighet kopia 

Bilden är tagen på salutorget i Säter.