Inventering av lokal, Ung Cancer

Urban Utveckling har på uppdrag av Ung Cancer genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder i deras lokal i Göteborg. Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att stötta unga vuxna som drabbas av cancer eller är närstående till någon som haft eller har cancer. Gå gärna in på deras hemsida www.ungcancer.se. För mer info om tillgänglighetsfrågor kontakta Daniel Nilsson.

vi stottar uc

Bättre boendeberättelser # 2

Urban Utveckling har tagit initiativ till nätverket Bättre boendeberättelser som är tänkt att belysa arbetet med att förbättra ryktet i utsatta bostadsområden. Nätverksträffarna kommer belysa exempel från bostadsområden där man arbetat med boendedialog, boendedemokrati, och platsmarknadsföring på olika sätt. Andra träffen ägde rum 27/11 på Arena 143 i Vårby Gård. Föreläsare var bl.a. Thomas Oredsson, skådespelare och intiativtagare till Arena 143, och Eva Gustafsson, universitetslektor på Örebro universitet. För mer info om Nätverksträffarna kontakta Johan Wahlgren.

Detbattartikel i Bofast, nummer 6, 2015 "Allt måste inte anpassas efter högsta normen!"

I senaste månadstidningen från Bofast kan ni läsa en debattartikel om tillgänglighet i flerbostadshus, skriven av Daniel Nilsson. Daniel skriver bland annat att "En vanlig missuppfattning bland fastighetsägare är att tillgänglighetskraven är lika höga för alla typer av bebyggd miljö." Daniel skriver även att "Nyckeln är i stället att hitta de lågt hängande frukterna". Läs hela debattartikeln genom att klicka på bilden nedan!

Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85

På uppdrag av den statliga utredningen om äldres boende SOU 2015:85 bidrog Urban Utveckling med ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som har genomförts runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de har gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts, vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen hittills kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts. 

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér den 5 oktober.

Utredningen finns att läsa i sin helhet här:http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/mehmet-kaplan-och-asa-regner-tog-emot-utredningen-bostader-att-bo-kvar-i/