Utvärdera mera!

Stort fokus riktas just nu mot situationell brottsprevention och hur den fysiska miljön kan utformas för att skapa så trygga och säkra platser som möjligt. Brottslighet och upplevelsen av trygghet är komplexa frågor som ingen aktör eller bransch själva kan lösa. Däremot tror vi starkt på att det går att skapa goda förutsättningar genom stadsplanering, arkitektur och fysiska åtgärder.

Men, praktiknära forskning och utvärderingar av denna typ av insatser genomförs fortfarande i alldeles för låg grad. Vad fungerar och i vilken kontext? Vad kan vi lära oss?

Urban Utveckling utvärderade under 2015 och 2016 ett trygghetsskapande belysningsprojekt i gångtunnlarna vid Nytorps mosse på uppdrag av Huddinge kommun. Tunnlarna fick sin nya utformning efter en designdialog med flickor, utförd av Topia landskapsarkitekter, i ett försök att komma tillrätta med en av de platser som upplevdes som mest otrygg i kommunen. Studien genomfördes med stöd av Brå och undersökte i vilken utsträckning ungdomars delaktighet i utformningen av offentliga miljöer som upplevs otrygga och brottsbelastade, kan minska brottsfrekvensen och öka tryggheten på platsen.

Utvärderingen visade att en majoritet faktiskt upplevde platsen som tryggare och trevligare samt att klotter och skadegörelse minskade drastiskt kort efter färdigställandet, för att återkomma mer ett år senare. Långsiktighet visar sig ofta vara en nyckelfaktor. Därför är vi glada att se att tunnlarna och Huddinge kommuns projekt nu ingår i en ny uppföljning av trygghetsskapande åtgärder som ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) låtit ta fram. Utvärdera mera!

Läs studien i sin helhet här

Urban Utveckling på Bostadsforum 2019

Urban Utveckling besökte under föregående vecka Bostadsforum 2019 i Solna som gav en initierad bild av vad som händer på bostadsmarknaden i Sverige och vilka frågor som är aktuella för kommuner och fastighetsägare.

Något vi särskilt tar med oss är det som nationalekonomen Ingvar Nilsson nämnde, nämligen att det lönar sig att jobba med social mobilisering i de utsatta stadsdelarna. Det känns bra att höra för oss som jobbar aktivt med delaktighetsfrågor i bostadsområden!

IMG 1075IMG 1080

 

Platsbesök på Fredriksberg!

Under föregående vecka besökte vi den stora lekplatsen i Fredriksberg/Råby där vi fått i uppdrag att utveckla den befintliga lek- och aktivitetsplatsen. Detta är redan en fantastisk plats som utgör en central mötesplats i området. Syftet med projektet är att platsen ska bli attraktiv för ännu fler och utgöra en aktiv mötesplats större del av året. Snart börjar vi skissa på hur platsen kan utvecklas på bästa sätt utifrån platsens förutsättningar samt hyresgästernas önskemål.

Vi är oerhört peppade på detta projekt, nu kör vi!

 IMG 0214IMG 0212

Föräldrar bidrar till lyft av bostadsgårdar i Rågsved

I förra veckan besökte Linnea och Merete från Urban Utveckling samt Lotta från Familjebostäder föräldrar på öppna förskolan i Rågsved. Besöket var en del av den boendedialog Urban Utveckling genomför tillsammans med Familjebostäder i Rågsved. Syftet med denna boendedialog är att ta reda på hur de boende upplever sina gårdar och miljön och hur de kan tänka sig utveckla gårdarna kring Familjebostäders fastigheter.

Det kan ofta vara svårt att engagera föräldrar i en boendedialog för att de av naturliga skäl har andra prioriteringar än att gå på dialogmöten. De är dock en viktig grupp att ha dialog med eftersom de och deras barn använder utemiljön och gårdarna mycket och därför åker vi ut till dem istället. Till exempel på öppna förskolan.

En boendedialog har ett begränsat antal intressenter, ofta är det endast de som bor i de berörda fastigheter som tillfrågas och som är intresserade i att delta. När vi besöker öppna förskolan vet vi inte om vi kommer träffa föräldrar som bor i de områden som vi jobbar med, men det är en chans vi tar för att det ändå är värdefullt att prata med föräldrar generellt. Boendes synpunkter och idéer är nödvändigtvis inte lokalt förankrade, vilket innebär att de kanske inte enbart eller inte alls handlar om de områden vi jobbar med. Men deras erfarenheter som föräldrar och användare av parker och lekplatser är ändå användbara. Föräldrarna kan berätta om deras favoritplatser, platser som funkar både för föräldrarna och för barnen. De kan berätta om vad de gillar med dessa platser och vad de saknar. Flera föräldrar nämnde att de gillar lekplatser som talar till barnens och föräldrarnas fantasi. Andra påpekade att det ibland saknas bänkar som är värdefulla för både mammor som vill kunna amma sitt barn i parken och för föräldrar till lite större barn som leker själv på lekplatsen. Många åker gärna till bemannade parklekar där det är möjligt att köpa fika och till de lite större lekplatser där det finns ett stort och varierat utbud av lekutrustning.

Det är såklart inte alltid att föräldrarna har tid, eller energi, att åka till de större lekplatserna och då är det bra att ha en lekplats på den egna gården. De mindre och bostadsnära lekplatserna fyller syftet att kunna leka en kortare stund, på väg till och från något till exempel på väg hem från dagis eller en kort stund innan middagen. Då är de mindre barnen ganska nöjda med lite, anser en mamma och lekplatsen behöver inte vara så märkvärdig, en sandlåda och några gungor räcker för de korta, spontana besöken. Dock var inte alla föräldrar nöjda med sina egna gårdar som ibland inte innehåller så mycket för barnen. En förälder berättade om bostadsgården där hennes barn växte upp, där förbud gjorde att de alltid gick iväg till en närliggande lekplats för att barnen kunde leka fritt.

Föräldrarnas erfarenheter och synpunkter från öppna förskolan kommer tillsammans med övriga synpunkter och erfarenheter att ligga till grund för den analys Urban Utveckling kommer göra av hur utemiljön kan rustas upp på bästa sätt. Nästa aktivitet är ett besök på Fritidsgården där vi ska ha en workshop med unga i Rågsved. Fortsättning följer… 

20190403 1104361

Urban Utveckling på "Råd för framtiden"

Urban Utveckling har den 3 – 4 april deltagit på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och ställt ut en poster för projektet ”Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö”. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, där Tobias Karström som har producerat postern blev inbjuden till att presentera projektet. Projektet finansierades av BRÅ och är en fallstudie av tio olika förortscentrum med varierad storlek och karaktär. Fallstudien använde sig av flera metoder så som sammanställning av brottsstatistik, observationer och intervjuer. Syftet var att skapa ett ramverk för hur fastighetsägare och centrumägare kan arbeta brottsförebyggande med hjälp av fysiska åtgärder.

Konferensen har haft ett stort fokus på ”Business Improvement Districts” (BID), vilket är ett av Urban Utvecklings större affärsområden. Urban Utveckling har besökt Gamlestaden, där det finns ett BID och lyssnat på Barbara Askins som har presenterat utvecklingen i stadsdelen Harlem i New York och hur BID:s som samverkansform har möjliggjort utvecklingen. Vidare har Helena Holmberg, BID-samordnare i i BID Gamlestaden presenterat hur fastighetsägarföreningar systematiskt bidragit till att göra utsatta områden attraktivare och tryggare.

Läs rapporten Brottspreventiva och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö i sin helhet här

 

 Namnlös

Bilder från konferensen