Kartläggning av socioekonomisk segregation i Krokoms kommun

Krokoms kommun har fått stöd av Delegationen mot segregation för att ta fram kunskap om nuläget och kartlägga möjliga insatser för att motverka socio-ekonomisk segregation inom kommunen. Kunskapsunderlaget kommer att tas fram i samarbete med Urban Utveckling & Samhällsplanering AB och kommer fokusera på vad såväl kommunen som övriga aktörer kan göra för att motverka en negativ utveckling på kort och på lång sikt. Även invånarnas perspektiv kommer tas med i detta arbete. Förslag på insatser kommer att presenteras under våren 2021 och kommer integreras i våra befintliga verksamheter inom skola, kultur och fritid och samhällsplanering.

Vi välkomnar vår nya kollega Jonna Malmback till Urban Utveckling!

"Under våren gjorde jag min praktik på Urban Utveckling som min sista termin på Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag trivdes så bra, både med arbetet och med kollegorna, så när jag fick chansen att fortsätta på företaget var det ett enkelt val att tacka ja.

Jag har alltid intresserat mig för förhållandet mellan människor och samhället, och framförallt den sociala hållbarheten i områden med en större utsatthet. Detta var anledningen till att jag sökte mig till företaget. Under min praktiktid fick jag en stor insikt i arbetet, och tyckte det var en så intressant och lärorikt. Det ska därför bli jättekul att få lov att fortsätta fördjupa mig inom dessa områden, och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta med det spännande arbetet på Urban Utveckling."

Vi välkomnar två praktikanter till Urban Utveckling i höst!

Ebba Sidh

- Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Urban Utveckling har jag stött på tidigare när jag skrivit uppsats och rapporter som fokuserat mycket på integration och socialt hållbar samhällsplanering, det kändes som en spännande arbetsplats utifrån vad jag kunde läsa om deras projekt. Jag tycker att det är en viktig del i samhällsplaneringen att inte fastna i att planera för normen. Även att Urban Utveckling jobbar mycket i fält, med ett nerifrån och upp-perspektiv vilket jag tycker är väldigt kul och viktigt!

- Vad har varit mest lärorikt så här långt?

Det har framförallt varit att prova på så många olika saker och arbeta i flera olika projekt samtidigt, mycket kunskap på en gång. Det är också väldigt läro-rikt att ta del av andra ämnen inom social hållbarhet som trygghet och brotts-förebyggande arbeten, eftersom jag tidigare mest fokuserat på jämställd plane-ring och integration. Och även vikten av kaffepaus!

Jonathan Sjösvärd

- Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Det var framförallt Urban Utvecklings fokusområden som intresserade mig. Arbetet med trygghetsskapande aspekter och fokus på samverkan mellan bo-ende och fastighetsägare var något jag ville lära mig mer om. Jag gillar idén med att vara mycket i fält och att förstå en plats, inte bara genom vad man kan läsa sig till utan genom observationer och möten med de som bor och verkar på platsen.

- Vad har varit mest lärorikt så här långt?

Det har varit en ovärderlig erfarenhet att få så mycket ansvar över projekt och att redan första veckan få vara med på fältarbeten, möten och spontaninter-vjuer gör att man utvecklas snabbt här. Veckomötena och att man arbetar tätt med kollegorna har gjort att man får inblick i allas projekt och en god bild av hur verksamheten fungerar. På den korta tid jag varit här har jag hunnit lära mig så mycket om samverkan, trygghetsarbete och områdesutveckling.

Urban Utveckling vinner upphandling tillsammans med Evidens om analys av planprogram i Araby för Växjö kommun!

Tillsammans med Evidensgruppen vann vi i september en upphandling om att analysera Växjö kommun planprogram för stadsdelen Araby.

Planprogrammet togs fram för drygt 10 år sedan med ambitionen att utgöra en långsiktig strategi och viljeriktning för den fysiska miljön i området. Planprogrammets inriktning syftade till att bryta funktions- och trafiksepareringen i området, utveckla attraktiva mötesplatser, förtäta och möjliggöra en lokal boendekarriär, få en större variation avseende gestaltning och upplåtelseformer samt öppna upp området genom fler och tydligare entréer till stadsdelen.

Vår utredning syftar till att undersöka hur kommunens planprogram och strategi för utveckling av den fysiska miljön har aktualiserats, i vilken grad som strategierna har implementerats, samt hur kommuner bör arbeta med förändringar i den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling genomför en policyanalys, forskningsöversikt och en intervjustudie.

Urban Utveckling vinner upphandling om mötesplats i Brandkärr för Nyköpings kommun!

Urban Utveckling är mycket glada över att vi får vara med och bidra till en ökad kunskap för Nyköpings kommun om förutsättningarna för en ny mötesplats i Brandkärr. Nyköpings kommun är en av 32 kommuner i Sverige som har områden med socioekonomiska utmaningar som arbetar med en särskild satsning för att motverka segregation.

Urban Utveckling har under snart 15 års tid arbetat med sociala analyser och samhällsutvecklingsfrågor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Under de senaste åren har vi genomfört dialoger med boende och andra aktörer i socialt utsatta bostadsområden i ett stort antal olika kommuner.

Brandkarr_komprimerad.jpeg