Utvärdering av förortscentrum

Hemsida förortscentrum

Urban Utveckling har under 2018 avslutat en utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande aspekter av den fysiska miljön i tio förortscentrum i Stockholmsområdet. Studien har finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och tar avstamp i det som kallas situationell brottsprevention och safescaping, som förklarar hur fysisk miljö kan motverka brott och stärka trygghet. Ett centralt fokus har varit att utvärdera om inom- eller utomhuscentrum fungerar bäst ur en brottsförebyggande och en trygghetsfrämjande synpunkt. Studien har ett brett underlag och analyserar relationen mellan centrummiljöernas utformning, rapporterade brottsfrekvenser och olika centrumföreträdares infallsvinklar på ämnet.  

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Utredning om äldres boende för Orsabostäder

Logo Orsa

Urban Utveckling har fått uppdraget av Orsabostäder att genomföra utredning om förutsättningarna för att bygga bostäder för äldre. Utredningen tar sitt avstamp i en inventering av det befintliga bostadsbeståndets tillgänglighet samt en enkätundersökning. Tillsammans med en demografisk analys utgör detta grunden till syftet med utredningen, vilken är att visa på hur behovet och förutsättningarna för att bygga bostäder för äldre ser ut i Orsa kommun.  

För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Inventering av tillgänglighet i lägenheter för Växjöbostäder

facebok shareimage

Urban Utveckling har fått uppdraget av Växjöbostäder att genomföra en inventering av tillgängligheten i ett urval av deras lägenhetsbestånd. Inventeringen ska ge Växjöbostäder ett kunskapsunderlag som kan användas vid planering av renoveringar eller anpassningar, samt som information till bostadssökande som letar efter en anpassad lägenhet. Inventeringen utförs med TIBB-verktyget och är en fortsättning på deras tidigare inventering av den yttre miljön.  

För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Boendedialog i Jordbro

D. Carnegie har fått beviljat stöd från Boverket till upprustning av utemiljön kring deras fastigheter i Jordbro, Haninge. Urban Utveckling genomför boendedialog som ska fungera som underlag för de åtgärder som kommer att ske inom fastigheternas utemiljöer. Dialogens syfte är att få fram hur de boende reflekterar över sin utemiljö, det vill säga vilka värden som uppskattas, vilka som saknas och hur utemiljön används av de boende idag. Som en del av processen genomfördes tisdagen den fjärde september en uppsökande dialog, på plats inom en av tre fastigheter. Den uppsökande dialogen var välbesökt och fick med sig ett strålande väder. Ytterligare uppsökande dialoger kommer att ske den 10:e respektive 13:e september inom de två andra fastigheterna.  

För mer info kontakta Oliver Berger.

IMG 7096

Tillgänglighetsinventering i Strömsunds kommun

Urban Utveckling har genomfört en tillgänglighetsinventering av Strömsunds Hyresbostäders bostadsfastigheter för att kartlägga vilka bostadshus som är lämpade för personer med rörelse och/eller synnedsättningar. I inventeringen har framkomligheten och orienterbarheten i trapphus, källare, vind samt kvarterens utemiljöer bedömts. Inventeringen ska ge Strömsunds Hyresbostäder ett underlag för hur de kan arbeta strategiskt med tillgänglighet i sitt fastighetsbestånd, och ge ett informationsstöd till bostadsförmedlarna när hyresgäster efterfrågar ett tillgängligt boende.

För mer information kontakta Daniel Nilsson.

Stromsund inventering