Planering tillsammans i Fredriksberg

Efter att ett lokalt utomhusbad på Fredriksberg brann ner förra året har Urban Utveckling på Uppdrag av Mimer tagit fram förslag på hur badet kan ersättas. Målet med projektet är att skapa en attraktiv mötesplats och ett signum för Råby och Fredriksberg som kan användas en större del av året än det tidigare badet gjorde. Planeringen har gjorts i nära samverkan med de boende genom gårdsmöten, spontanintervjuer och enkäter under våren. I samtliga steg har samtalet kretsat kring tre frågor; Hur fungerar Fredriksberg idag? Hur ska Fredriksberg vara i framtiden? och Vad betydde badet för boende på Fredriksberg? Den 8 september visades så planerna upp för de boende. Många som kom och tittade var med under vårens dialoger och tyckte att det nya förslaget väl motsvarar deras förväntningar. Den nya miljön innehåller vattenlek för att behålla svalkan och temat för platsen, men det har också varit viktigt att få till en bredare användning av platsen, inte minst vintertid. Urban Utveckling har fått i uppdrag att fortsätta arbeta i projektet, och ansvarar nu för genomförandet i sin helhet genom att bistå med projektledning.  

För mer info kontakta Urban Utveckling

fredriksberg 1

Utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden byggs om i dialog med boende

 

Urban Utveckling har sedan år 2016 genomfört ett 30-tal uppdrag och har ett tiotal pågående uppdrag åt fastighetsägare som upprustar utemiljön i områden som Boverket klassificerat som socioekonomiskt utsatta. Vi har genomfört dialog med boende från Arvidsjaur i norr till Trelleborg i söder. För tillfället genomför vi dialoger med boende i exempelvis Husby och Rinkeby i Stockholm, Gottsunda i Uppsala och Jordbro i Haninge. Uppdragen är kopplat till Boverkets ”Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden”. Urban Utveckling har bistått fastighetsägare i hela processen, från att formulera projektets ramar och mål i ansökan till Boverket, genomföra förstudie och dialog och i vissa fall slutligen också projektleda själva ombyggnationerna. Vi använder olika metoder för att inhämta kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar för de som bor och verkar i dessa områden. I våra uppdrag har vi genomfört bland annat boendedialoger, uppsökande dialoger, workshops, observationer och inventeringar för trygghet. Vi anpassar våra metoder för att nå ut till individer som ofta riskerar att hamna utanför direktdemokratiska processer och för att överkomma barriärer, exempelvis språkbarriärer. Otaliga timmar i fält, med observationer och samtal med de boende har gett oss kunskap och förståelse som sträcker sig bortom den fysiska utformningens möjligheter och förutsättningar. Vi har fått fördjupade insikter i att förstå utanförskapet, segregationen och den otrygghet som kan prägla områdena. Men vi har även sett engagemanget och den samverkan som skapar områdenas potential och identitet.  

För mer info kontakta Urban Utveckling

mellanbyplan red hemsidan

Utvärdering av förortscentrum

Hemsida förortscentrum

Urban Utveckling har under 2018 avslutat en utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande aspekter av den fysiska miljön i tio förortscentrum i Stockholmsområdet. Studien har finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och tar avstamp i det som kallas situationell brottsprevention och safescaping, som förklarar hur fysisk miljö kan motverka brott och stärka trygghet. Ett centralt fokus har varit att utvärdera om inom- eller utomhuscentrum fungerar bäst ur en brottsförebyggande och en trygghetsfrämjande synpunkt. Studien har ett brett underlag och analyserar relationen mellan centrummiljöernas utformning, rapporterade brottsfrekvenser och olika centrumföreträdares infallsvinklar på ämnet.  

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Utredning om äldres boende för Orsabostäder

Logo Orsa

Urban Utveckling har fått uppdraget av Orsabostäder att genomföra utredning om förutsättningarna för att bygga bostäder för äldre. Utredningen tar sitt avstamp i en inventering av det befintliga bostadsbeståndets tillgänglighet samt en enkätundersökning. Tillsammans med en demografisk analys utgör detta grunden till syftet med utredningen, vilken är att visa på hur behovet och förutsättningarna för att bygga bostäder för äldre ser ut i Orsa kommun.  

För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Inventering av tillgänglighet i lägenheter för Växjöbostäder

facebok shareimage

Urban Utveckling har fått uppdraget av Växjöbostäder att genomföra en inventering av tillgängligheten i ett urval av deras lägenhetsbestånd. Inventeringen ska ge Växjöbostäder ett kunskapsunderlag som kan användas vid planering av renoveringar eller anpassningar, samt som information till bostadssökande som letar efter en anpassad lägenhet. Inventeringen utförs med TIBB-verktyget och är en fortsättning på deras tidigare inventering av den yttre miljön.  

För mer info kontakta Daniel Nilsson.