Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet?

Urban Utveckling har under 2018-19 genomfört en utvärdering av den brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekten av akustisk design på semi-offentliga och privata platser. Utvärderingen omfattade såväl musikinstallationer i parkeringsgarage som så kallade mosquito buzzers vid förskolegårdar och studerade genomförda exempel i bland annat Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi kunde se att särskilt användandet av mosquito buzzers i flera fall hade en minskande effekt på förekomsten av skadegörelse. På grund av att larmen ofta satts upp i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder är det dock svårt att se ett direkt samband mellan att en ljudinstallation har uppförts och minskad brottsfrekvens. Rapporten i sin helhet finns att läsa här!

Ny lek- och mötesplats för alla åldrar i Fredriksberg, Västerås

I måndags påbörjades upprustningen av det lekplatsstråk som ska utvecklas till en lekfull mötesplats för alla åldrar. Längs stråket kommer man ha möjlighet att träna, leka, spela boule, grilla och odla eller bara slå sig ner och njuta av den nya utemiljön med nya blommor och planteringar. En central mötesplats för hyresgäster och besökande blir den nya pergolan som tillåter många stora familjer och grupper att äta och umgås tillsammans. Så roligt att Urban Utveckling får projektleda detta på uppdrag av Bostads AB  Mimer. 

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Social och ekologisk harmoni på Ekerydsplan

Ekerydsplan är Olofströmshus AB största bostadsområde där ett fokus från bostadsbolaget sedan flera år tillbaka varit på att främja social och ekologisk hållbarhet genom sitt koncept Eco Living. Bland annat har det inneburit att en allmänning i anslutning till bostadsområdet togs i bruk som en mötesplats för invånarna där de kan umgås, hyra odlingslotter, kela med getter och grisar mm. Med detta som utgångspunkt bestämde sig Olofströmshus AB 2017 för att ta ett övergripande omtag om hela den yttre miljön på Ekerydsplan med ett särskilt fokus på den centrala stadsdelsparken. Syftet var såväl att skapa nya som att renovera befintliga mötespunkter i området så att de motsvarade invånarnas nuvarande förutsättningar och behov. Olofströmshus AB drog stor nytta av deras tidigare uppbyggda samverkansnätverk med olika lokala aktörer för att fånga upp invånarnas synpunkter och önskemål. I arbetet med att ta fram en plan för hur utemiljön skulle utformas anlitades Urban Utveckling för att säkerställa att de ursprungliga målsättningarna upprätthölls under hela projektets gång. Vi tycker det har varit ett roligt och spännande projekt att få vara en del av och tackar Olofströmshus AB för ett gott samarbete som präglats av ett stort engagemang!

Urban Utveckling i Uddevalla

Vi är glada att bli anlitade av Uddevallahem för att bistå dem med att utveckla de norra stadsdelarnas utemiljöer. Urban Utveckling kommer att genomföra både trygghetsvandringar, inventeringar och boendedialoger under våren 2020. Målsättningen är att skapa trygga och attraktiva boendemiljöer genom en lokalt förankrad process som stärker relationen med hyresgästerna.

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag och det blir än mer aktuellt att involvera barn och unga i beslut rörande de miljöer där de vistas. 

Urban Utveckling har stor erfarenhet av att föra dialog med barn med hjälp av flera olika metoder. Dialogerna har primärt handlat om barnens lekmiljöer som bostadsgården, närliggande lekplats och skol- och förskolegården. Vi har gedigen kunskap om hur dessa platser kan utvecklas för att de ska bli stimulerande, funktionella och trygga för barn och unga i olika åldrar.

Vi har för tillfället ett spännande projekt under uppstart som omfattar dialog med elever rörande skol- och förskolegårdar i Sjöbo. Underlaget ska ligga till grund för kommande upprustningar av gårdarna som Sjöbohem planerar att utföra. För mer info kontakta Daniel Nilsson.