Analyser och kartläggning av segregation

Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.


Analyser och kartläggningar av segregation

Delegationen mot segregation menar på att segregation handlar om hur människor lever och förhåller sig till varandra. Segregation är med det sagt relationell. För att kunna arbeta mot segregationen krävs således en förståelse för hur den kommer till uttryck på en specifik plats, stadsdel, bostadsområde eller kommun. Utmaningarna och förutsättningarna kan variera stort mellan olika områden och platser. För att förstå hur segregationen i samhället ser ut, är det därför viktigt att skapa en god förståelse för de platsspecifika förutsättningarna. Såväl som möjligheterna.

Urban Utveckling har gedigen kunskap och lång erfarenhet av analyser och kartläggningar gällande utmaningar och möjligheter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi vågar säga detta eftersom vi bland annat har genomfört över 100 uppdrag på plats i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

Kartläggningarna ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för en långsiktighet och hållbarhet i de kommande insatserna. En väl genomförd kartläggning skapar en god grund för att förstå segregationen lokalt, identifiera nyckelfaktorer för insatser och med ett långsiktigt förhållningssätt bryta segregationen. Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt.

 

Exempel på tjänster:

• Kartläggningar och nulägesanalyser av segregation

• Stöd vid organisatoriska utvecklingsprojekt

• Samverkansinsatser

• Processtöd vid framtagande av metod och analys

• Utvärderingar och effektmätningar av genomförda insatser

• Analys av handlingsplaner och utvecklingsprogram

• Sociala och kulturella konsekvensanalyser

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

Lämna en kommentar