Sök
Stäng denna sökruta.

Araby – utvärdering av planprogram för Araby

Kontaktperson för uppdraget:

Oliver-Berger-600px.jpg

Oliver Berger

Utvecklingschef

Utvärdering av Araby planprgram

Stadsdelen Araby i Växjö är ett av de områdena som Polisen pekat ut som utsatt utifrån såväl den brottsliga situationen som lägre socioekonomiska förutsättningar för områdets invånare. Araby uppfördes under 1960- och 70-talet som en del av miljonprogrammet, och har kommit att karaktäriseras av den då tidstypiska funktions- och trafiksepareringen. För att vända den negativa utvecklingen som stadsdelen såg, antogs 2009 ett planprogram för Araby.

Inför framtagandet av planprogrammet hade ett flertal briser i den fysiska miljön identifierats, och planprogrammet togs fram för att genom ett långsiktigt och strategiskt arbete bemöta dessa utmaningar. 2009 antogs Araby planprogram. Planprogrammet syftade till att förändra den fysiska karaktären, bland annat mixen av bostäder och offentliga ytor i stadsdelen, och genom detta skapa förutsättningar för en positiv utveckling i stadsdelen. 10 år senare hade flertalet insatser från programmet genomförts, men upplevelsen var trots detta att åtgärderna som genomförts inte var tillräckliga för att utvecklingen i Araby skulle vända. Tillsammans med Evidensgruppen fick Urban Utveckling i uppdrag att utvärdera planprogrammet för Araby. Utvärderingen skulle undersöka om Växjö kommuns strategi för utvecklingen av den fysiska miljön fortfarande var aktuell, och därtill visa på hur kommunen bör arbeta framåt för att nå sina mål om ett tryggt och attraktivt stadsdel som inte upplever segregationens negativa effekter. Genom intervjuer med tjänstepersoner på såväl kommunen, som med andra samhällsaktörer närvarande i stadsdelen, dokumentanalys av aktuella handlingar, forskningsöversikt och omvärldsanalys kunde Urban Utveckling tillsammans med Evidensgruppen visa på positiva effekter och brister i planprogrammet. Utvärderingen visade på att planprogrammets strategier är såväl aktuella, som välfungerande, men att det finns en avsaknad av fördjupande underlag, så som gemensamt gestaltningsprogram och skötselplan. Utvärderingen visade även ett behov av att formalisera samverkan för att ge en verklig effekt av planprogrammet.

Vad har blivit resultatet?

Utvärderingen skapade ett underlag för det fortsatta arbetet att stärka de socioekonomiska förutsättningarna för invånarna i Araby genom att arbeta med den fysiska strukturen i stadsdelen. Genom att visa på såväl de positiva effekterna, som brister i arbetet, har Växjö kommun fått en välgrundad kunskap i hur arbetet ska fortsätta utvecklas. Arbetet med att förankra och skapa samverkan kring utvecklingsarbetet har påbörjats, och den politiska viljan att ta ett större helhetsgrepp om utvecklingen i Araby har ökat ytterligare, något som ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. I det komplexa arbetet med att vända utvecklingen i områden med socioekonomiska utmaningar krävs det ett parallellt arbete med att utvärdera arbetets effekter, för att genom detta hela tiden säkerställa att de mål och visioner som är uppsatta för arbetet uppnås. Stadsdelen har sedan 2021 lämnat Polisens lista över de områden med allvarligaste utmaningar kopplade till kriminalitet, för få en lägre klassificering som ett lindrigare riskområde.

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!