Sök
Stäng denna sökruta.

Områdesutveckling i Bagarmossen

Kontaktperson för uppdraget:

vilhelm_meyer_600px

Vilhelm Meyer

VD

Bagarmossen

Stadsdelen Bagarmossen har under de senaste 15 åren förändrats, från att vara en stadsdel med hög otrygghet och utmaningar med kriminalitet, till att vara en attraktiv stadsdel där boende är trygga. Stockholmshem har arbetat strategiskt och gjort ett stort förändringsarbete i stadsdelen. En av de stora framgångsfaktorerna som Stockholmshems Regionchef lyfter har varit Stockholmshems nära samarbete med Stadsdelsförvaltningen och Polis. Resultaten är en blomstrande stadsdel med hög trivsel och trygghet. 

Under början av 2000-talet var otryggheten i stadsdelen Bagarmossen i Stockholm hög och stadsdelen hade fått ett dåligt rykte i såväl media som i andra stadsdelar. Detta var starkt kopplat till den gängproblematik som fanns i stadsdelen, men även skadegörelse, otillräcklig belysning, klotter och nedskräpning. Under tidsperioden blev Bagarmossen medialt uppmärksammad för de gängrelaterade utmaningarna som stadsdelen hade, vilket starkt bidrog till den stigmatiseringen som skedde av stadsdelen. För att vända den negativa utvecklingen som fanns, inleddes ett långsiktigt strategiskt arbete av Stockholmshem, som i samverkan med lokala krafter har vänt utvecklingen. Den positiva utvecklingen området har upplevt är synligt på flera sätt, bland annat har den kollektiva förmågan i området ökat, brottsligheten sjunkigt och tryggheten ökat. 

Från negativ till positiv utveckling 

Sedan början av 2000-talet har utvecklingen i Bagarmossen förändrats. Statistik visar att tryggheten har ökat i Bagarmossen efter insatserna och att rädslan för att utsättas för brott har minskat, samtidigt som boendes upplevelse av problem med nedskräpning, klotter och ungdomar som stör ordningen har minskat. Genom olika initiativ från Stockholmshem har platsidentiteten och gemenskapen i stadsdelen kunnat stärkts. Boende i området upplever även att Bagarmossens centrum under de senaste 15 åren blivit både trevligare, tryggare och mer levande, och att utbudet av service och kulturverksamheter har ökat.

Stadsdelsutveckling för en tryggare, mer inkluderande och jämställd miljö är ett långsiktigt arbete. Arbetet är komplext och inkluderar många aktörer. Urban Utveckling var med och lade grundstenen i Stockholmshems långsiktiga utveckling av Bagarmossen som de tillsammans med lokala aktörer och vår fortsatta stöttning realiserat. Resultaten av utvecklingen är ett stärk område där boende upplever högre trygghet, stärkt gemenskap och inkludering. 

Denna utveckling syns bland annat i Stockholm stads trygghetsmätningar, som visar nedanstående utveckling över tryggheten i Bagarmossen mellan åren 2008 – 2020.  

Upplevd trygghet - Bagarmossen
Hur skapas en positiv utveckling?

Stockholmshem har under lång tid verkat för att vara en aktör som bidrar till en positiv utveckling i stadsdelar där de har sitt bestånd, bland annat Bagarmossen. Stockholmshem anlitade därför Urban Utveckling under våren 2009 för att genomföra en områdesanalys av stadsdelen. Syftet var att studera hur en positiv utveckling i stadsdelen kunde skapas genom såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser. Områdesanalysen och de åtgärdsförslag som presenterades av Urban Utveckling skulle vara en del av ett underlag inför bostadsbolagets planerade upprustning, och för det fortsatta arbetet med att utveckla Stockholmshems bestånd i Bagarmossen.

Som en del i uppdraget från Stockholmshem genomförde Urban Utveckling intervjuer med lokala aktörer, fältstudier och observationer dag- och kvällstid. Baserat på nulägesanalysen och Bagarmossens förutsättningar utarbetades åtgärdsförslag för att skapa en positiv utveckling. Arbetet utgick från platsen och de människor som bor och verkar i Bagarmossen. Genom de fältstudier som vi genomförde fick vi unik förståelse för hur just Bagarmossen fungerade, något som är värdefull och grundläggande kunskap i arbetet med att förstå förutsättningarna för utvecklingen.

Mot bakgrund av områdesanalysen rekommenderade Urban Utveckling hur och var en upprustning och utveckling kunde göras av bostadsgårdar och Bagarmossen centrum. Exempel på åtgärder var att skapa förutsättningar för torgen att bli till levande mötesplatser genom nya funktioner samt rusta upp fasader och innegårdar för att göra dem mer inbjudande, tillgängliga och attraktiva för boende.
Urban Utveckling föreslog även att Stockholmshem skulle ta initiativet till samverkan med det lokala näringslivet och andra verksamma aktörer i området för att gemensamt öka tryggheten i bland annat centrum.

Genomförandet av olika insatser

Åren som följde skedde omfattande upprustningar i stadsdelen i linje med de rekommendationer Urban Utveckling gett. Bland annat utvecklades innergårdar för att skapa attraktiva platser. Tidigare gråa husväggar fick muralmålningar och nya trevliga sittplatser placerades på torgen i centrum. På innegårdarna utvecklades nya lekplatser och sittplatser, samtidigt som nya cykelställ placerats för att skapa mer ordning på gårdarna. 

En viktigt framgångsfaktor, som bland annat lyfts av Stockholmshems regionchef, är det nära samarbetet som funnits med Stadsdelsförvaltningen och Polisen, som har varit en viktigt samarbete parallellt med deras löpande arbetat med god fastighetsförvaltning. Men även samverkan med boende och olika organisationer har utvecklats och stärkt gemenskapen i stadsdelen, bland annat genom projektet Bagarmossen SmartUp. Mellan åren 2014 – 2018 bedrev Stockholmshem initiativet Bagarmossen SmartUp, ett projekt som syftade till att främja lokala processer för att genom denna bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i stadsdelen. Inom ramen för projektet utvecklades tre spår för att stärka de lokala processerna; Stadsodlingar tillgängliga för boende i Bagarmossen, skapa ett levande centrum, och uppmuntrande till kreativitet och entreprenörskap. 

Urban Utveckling fick i uppdrag att utvärdera vilka effekter Bagarmossen SmartUp hade haft i stadsdelen. Utvärderingen visade bland annat på att viktiga stadsdelsfunktioner, så som ett levande centrum, hade stärkts. Bagarmossen SmartUp hade även bidragit till ett välfungerande Folkets Hus och större tillgång till hållbara transporter. De flesta av de lokala initiativ som Stockholmshem stöttade har efter projektets avslut burit sig själva, och har fortsatt att bedrivas. 

Urban Utveckling förslog att berika platsen med något att samlas kring, så som ett konstveck. 2016 fick ungdomar i Bagarmossen sommarjobba med att smycka stadsdelen, bland annat muralmålningen som visades i bildspelet ovan.

Före - Bagarmossen muralmålningEfter - Bagarmossen muralmålning
Före - BagarmossenEfter - Bagarmossen

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!