Boendedialog i Tuna

Dialog i Tuna i samband med utveckling av utemiljön

På uppdrag av Botkyrkabyggen genomförde Urban Utveckling 2019 boendedialoger i Tuna inför upprustningar av bostadsgårdar i området. Fokus för dialogerna var att identifiera otillgängliga och otrygga platser i utemiljön. Underlaget som dialogerna resulterade i har därefter användas av Botkyrkabyggen för att åtgärda platser som upplevdes som bristfälliga.

Att tillvarata på boendes kunskap och åsikter i ett tidigt skede är av stor betydelse för att utveckla och förbättra en plats som upplevs som otrygg och otillgänglig. Metoden bidrar till att uppnå en platsutveckling som svarar på medborgarnas behov och förväntningar, skapar delaktighet i civilsamhället och gynnar den demokratiska utvecklingen. 

Arbetet innebar en inventering av områdets bostadsgårdar i syfte att lokalisera de platser som Botkyrkabyggen pekat ut som problematiska. Därefter utfördes boendedialoger med hyresgäster som fick dela med sig av sina synpunkter, åsikter och tankar om förbättringar i utemiljöerna. Dialogerna genomfördes med totalt 37 boende som med hjälp av en karta kunde kategorisera platser som upplevdes som positiva respektive mindre positiva. Resultatet av inventeringen och dialogerna resulterade i ett material som Botkyrkabyggen kunde använda under upprustningarna utemiljöerna. Botkyrkabyggen tillförde fler gemensamma mötesplatser och upprustningar av den fysiska miljön, något som ökat möjligheten för grannar att mötas och att fler känner sig trygga i sitt bostadsområde. Före- och efterbilder på några av de platser som förbättrades baserat på resultatet av dialogen  syns nedan.

Kontaktpersoner för uppdraget:

före1efter1
före2efter2

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!