Kontakta Urban Utveckling

Kontaktuppgifter till medarbetarna finns lägre ned på sidan. Är du osäker på vem du ska vända dig till går det bra att ringa kontoret på 08 - 35 43 45 eller att maila till info@urbanutveckling.se 

  • Hem

Varning

The form #1 does not exist or it is not published.

Medarbetare

Anna Degerfeldt

Anna Degerfeldt

Socialantropolog / Utredare

Anna Degerfeldt har läst en master i socialantropologi vid Stockholms Universitet och University of Vienna och har goda kunskaper i etnografisk metod, intervjuteknik och intersektionell teori. Anna arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Fastighetsägare i Järva. Anna har dessutom arbetat med delaktighet och boendedialoger i ett stort antal förstudier och dialogprocesser åt både kommuner och fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige.

070 - 226 11 70 

anna.degerfeldt@urbanutveckling.se

Anna Molin

Anna Molin

Samhällsplanerare / Utredare

Anna Molin har lång erfarenhet av att jobba med boendedialog i socioekonomiskt utsatta områden. Just nu är Anna byggprojektledare för en upprustning av utemiljön i en satsning där Urban Utveckling också genomfört boendedialog och tagit fram åtgärdsförslag. Anna har arbetat på bolaget i fyra år, bland annat med jämställda utemiljöer, tillgänglighetsinventeringar och som utredare i flertalet analyser och utvärderingar. 

 

070 - 713 96 05

anna.molin@urbanutveckling.se

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Geograf / Utredare

Daniel Nilsson har bred erfarenhet av att genomföra kartläggningar, analyser och åtgärdsplaner om tillgänglighet och trygghet på en stadsdels- och kommunövergripande nivå. Daniel har en kandidatexamen i geografi och har bl.a. läst kurser inom statsvetenskap och historia samt hantering av GIS-system. Daniel har även genomfört flertalet förstudier vid planering av förnyelser av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden där fokus varit att utveckla platsen i dialog med de boende. 

073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Samhällsplanerare

Helena Kihlanki har en master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning, och en kandidatexamen i kulturgeografi. Helena har därmed en bred kompetens inom stadsbyggnad goda kunskaper inom strategisk och fysisk planering samt miljövetenskap. Helena har framförallt arbetat med boendedialoger och analys av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se

Henrik Larsson

Henrik Larsson

Projektledare

Henrik Larsson arbetar sedan 2012 på ett heltidsuppdrag som projektledare åt Fastighetsägare i Järva. Arbetet består bland annat av trygghetsskapande åtgärder i fastighetsmiljö samt samordning av upphandlingar och uppföljning av entreprenader. Henrik har en magisterexamen i urbana studier från Uppsala universitet samt är diplomerad fastighetsförvaltare vid Folkuniversitetet.

070 - 869 68 28

henrik.larsson@urbanutveckling.se

Merete Boland

Merete Boland

Samhällsplanerare

Merete Boland har en master i samhällsplanering från Stockholms Universitet och har bland annat läst kurser i etnologi och sociologi. Merete har djupa kunskaper inom olika verktyg för dialog och har arbetat som processledare i både enstaka workshops med barn eller vuxna och i längre sektorsövergripande serier med politiker och tjänstemän. Merete har också tagit fram barnkonsekvensanalyser samt arbetat med detalj- och översiktsplanering.

079 - 079 00 12 

merete.boland@urbanutveckling.se

Oliver Berger

Oliver Berger

Samhällsplanerare / Statsvetare

Oliver Berger har en master i samhällsplanering vid Stockholms Universitet och en kandidat i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Oliver har erfarenhet av kvalificerat analysarbete och särskilda kunskaper inom bostadsförsörjning och rollfördelning inom bostadsfrågor. Oliver har bland annat deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum, boendedialoger samt tillgänglighetsinventeringar.

072 - 370 59 14

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Samhällsplanerare

Tobias Karström har en master i samhällsplanering och en fil.kand i sociologi. Tobias har en bred kunskapsbas inom samhällsvetenskap samt fördjupade kunskaper inom situationell brottsprevention och etnografiska metoder samt metodologisk erfarenhet av att arbeta empiriskt med statistiska analyser i SPSS. Tobias har bland annat deltagit i en utvärdering av trygghet och brottsförebyggande insatser i förortscentrum samt i en studie om akustisk design.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer

Samhällsplanerare / VD

Vilhelm Meyer är utbildad samhällsplanerare vid Stockholms universitet och arbetar som utredare och VD på Urban Utveckling. Vilhelm har medverkat i att utveckla ett stort antal hållbara livsmiljöer för landets största kommuner och bostadsbolag. Uppdragen bygger på analyser av människan och platsen samt på analyser av de sociala konsekvenserna kopplade till olika planeringsprojekt.

070 - 910 67 91

vilhelm.meyer@urbanutveckling.se