Decentralisering

Spridning av organisationer, företag, offentlig förvaltning och politisk makt från ett centrum till mindre orter.

Ett exempel på decentralisering i Sverige är kommunaliseringen som skedde i skolan på mitten av 90-talet. Den svenska grundskolan reformerades då och gick från att ha en gemensam läroplan, Läroplan för grundskolan 1980, till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, där varje skola tar fram en lokal kursplan. Styrandet förflyttades då från att ha varit centralt till att bli lokalt.

Decentralisering innefattar tre olika variabler:

  • Reglering – I vilken utsträckning institutioners inflytande bör sträcka sig.
  • Huvudmannaskap – Det administrativa och operativa ansvaret för en verksamhet.
  • Finansiering – Vem står för finansieringen, staten eller kommunen?

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Bak, M och Blomberg, S 2007. Decentraliseringen – En jämförande studie mellan den kommunaliserande skolans lokala kursplaner och läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80). Göteborgs Universitet, HT07-2490-01.

Pierre, Jon. 2001. Decentralisering, governance och institutionell förändring. I Rothstein, Bo (Red.), Politik som organisation. (Upplaga 3:1). (s.105-126). Stockholm: SNS Förlag.