Dialog med kvinnor med utomeuropeisk bakgrund

Dialog inom ramen för ett designdrivet platsskapande av ett grönt tak på kulturhuset i Frölunda, Göteborg

Uppdraget: Urban Utveckling anlitades i samband med att Göteborgs stad skulle anlägga ett grönt tak på kulturhuset i Frölunda. Målet med det gröna taket var både att verka för ekologisk hållbarhet, men även att det skulle fungera som en mötesplats för aktiviteter som bidrar till en ökad social hållbarhet. Göteborgs stad ville att taket skulle gestaltas genom ett designdrivet platsskapande, vilket innebär att den fysiska platsens utformning görs i bred samverkan med lokalsamhället vilket Urban Utveckling ansvarade för.

Workshop → Workshopen genomfördes som ett kreativt samtal där deltagarna fick dela sina tankar och idéer, vilket resulterade i många nytänkande förslag. För att skapa en lokal förankring, delaktighet och dialog bjöds kvinnor som bor och verkar i området in, där ett stort fokus också låg i att involvera kvinnor med utomeuropeisk bakgrund.

Syftet med att föra en dialogprocess med framförallt kvinnor med utomeuropeisk bakgrund var att inkludera deras lokala kunskaper och intressen för att stärka demokratin och främja delaktighet, vilket bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö. För att dialogprocessen ska fylla sitt syfte av att samla in medborgares erfarenheter och åsikter så är det största vikt att anpassa dialogmetoden utifrån vilka målgrupper som ska involveras. 

Resultat: Utifrån workshopen formulerade Urban Utveckling förslag på hur det gröna taket kunde utformas. På det gröna taket har det anlagts en terrass som är tänkt att användas som mötesplats för att stärka demokratin, framför allt bland grupper som sällan representeras i det offentliga samtalet. Vidare är taket skapt för att vara en plats för att främja hälsa, lärande, hållbarhet och rekreation, som ett sätt att arbeta med att minska skillnader i livsvillkor. 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!