Dialog med kvinnor med utomeuropeisk bakgrund

Dialog inom ramen för ett designdrivet platsskapande av ett grönt tak på kulturhuset i Frölunda, Göteborg

År 2019 fick Göteborgs stad finansiellt stöd från Boverket för att anlägga ett grönt tak på Kulturhuset i Frölunda. Det gröna taket skulle inte bara verka för ekologisk hållbarhet, utan även fungera som en mötesplats för aktiviteter som bidrar till ökad social hållbarhet. Taket skulle gestaltas genom ett designdrivet platsskapande, vilket innebär att den fysiska platsens utformning görs i bred samverkan med lokalsamhället.

Urban Utveckling fick i uppdrag att genomföra dialog i form av en workshop. För att skapa en lokal förankring, delaktighet och dialog skedde workshopen med kvinnor som bor och verkar i området. Fokus låg på att framförallt involvera kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i processen och framtagandet av det gröna taket. Syftet med att föra en dialogprocess med framför allt kvinnor med utomeuropeisk bakgrund var att inkludera deras lokala kunskaper och intressen för att förstärka demokrati och främja delaktighet, vilket bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö. 

Workshopen genomfördes som ett kreativt samtal där deltagarna fick dela sina tankar och idéer, vilket resulterade i många nytänkande förslag. Eftersom kvinnor med utomeuropeisk bakgrund ofta är en svårnådd grupp, och som därmed är underrepresenterad i det offentliga rummet och den allmänna debatten, lämpade sig en dialogprocess där deltagarna fick dela sin tankar och åsikter sig väl. För att dialogprocessen ska fylla sitt syfte av att samla in medborgares erfarenheter och åsikter så är det största vikt att anpassa dialogmetoden utifrån vilka målgrupper som ska involveras. 

Utifrån workshopen formulerade Urban Utveckling förslag på hur det gröna taket kunde utformas. På det gröna taket har det anlagts en terrass som är tänkt att användas som mötesplats för att stärka demokratin, framför allt bland grupper som sällan representeras i det offentliga samtalet. Vidare är taket skapt för att vara en plats för att främja hälsa, lärande, hållbarhet och rekreation, som ett sätt att arbeta med att minska skillnader i livsvillkor.  

 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!