Förstudie inför strukturplan för Geneta i Södertälje kommun

Geneta, Södertälje kommun

Uppdrag: Södertälje kommun växer och ska förtätas och inför framtagandet av stukturplaner för Södertäljes olika stadsdelar anlitades Urban Utveckling för att genomföra en förstudie i stadsdelen Geneta. Strukturplanen fungerar som ett underlag för det fortsatta planeringsarbetet för stadsdelen fram till 2036 och innehåller förslag på områden för bostäder, grönstråk, rekreationsytor, gator med mera. Den redovisar den övergripande fysiska strukturen samt var och hur nya exploateringsområden bör kopplas samman med sin omgivning. I uppdraget ingick därför att kartlägga hur stadsdelen fungerar, hur området upplevs av de som bor och verkar i Geneta och hur stadsdelen kan utvecklas på bästa sätt.

Dialogprocess →  att tillvarata medborgarnas kunskap i ett tidigt skede är särskilt viktigt när ett befintligt område ska förtätas. Något som inte bara har konsekvenser för de som redan bor i området men som kan påverka andra delar av staden, behovet av utbud och service, antalet skolor, mötesplatser eller hur hårt grönytor slits. Genom vår metod att uppsöka medborgarna där de lever och verkar stärks demokratin samtidigt som lokal kunskap bidrar till att skapa välfungerande och attraktiva områden.

  • Förstudie →  Kartlade det lokala närings- och föreningslivet.
  • Dialog →  Tre olika tillfällen där vi mötte medborgarna i deras vardag för att få god förståelse för områdets förutsättningar.
  • Workshops →  med barn åk 1–9 samt intervjuer med pedagoger på Wasaskolan.

Samtliga metoder gav ett rikt kunskapsbaserat innehåll som svarade på vad invånare uppfattar vara bra och mindre bra med att bo i Geneta samt vilka platser som är viktiga att bevara eller förändra.

Resultat: Urban Utveckling har gett en rad rekommendationer till Södertälje kommun baserat på vad som framkom i dialogprocessen för vad som bör utvecklas i Geneta och för vad som bör bevaras. Utifrån Urban Utvecklings rekommendationer tar Södertälje fram en Strukturplan för Geneta om det fortsatta planeringsarbetet till 2036. Vi på Urban Utveckling är glada över att bidra till hållbart planeringsarbete i Geneta! 

Kontaktperson för uppdraget:

Anna Molin 600px

Anna Molin

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!