Områdesanalys i Hagabo, Älmhult, för att öka områdets attraktivitet

Områdesanalys i Hagabo med omnejd för att öka områdets attraktivitet

2022 genomförde Urban Utveckling på uppdrag av Älmhults kommun en områdesanalys av området Hagabo för att ta fram ett kunskapsunderlag för kommunens fortsatta planering till den kommande översiktsplanen. 

Under de senaste åren har Älmhults kommun ökat mycket i befolkningsmängd vilket har medfört att flera nya bostadsområden har byggts i centralortens yttre delar. Hagabo är ett av tätortens nyare bostadsområden vars byggstart inleddes under 2016/2017. Kommunen har under de senaste åren uppmärksammat att Hagabo bland annat präglas av stor omflyttning och ökad otrygghet, och genom en områdesanalys önskade Älmhults kommun att få ökad kunskap om hur områdets utmaningar och kvalitéer kommer till uttryck, framför allt utifrån invånarnas perspektiv. 

Uppdraget utfördes i form av tre moment innefattande statistisk nulägesanalys, stadsbildsanalys och spontanintervjuer med boende i området. Gemensamt gav dessa metoder kommunen kunskap om hur Hagabo skiljer sig socioekonomiskt gentemot övriga delar av östra Älmhult, hur nybyggnationen har påverkat den demografiska sammansättningen i området, samt konstruktiva insikter och åtgärdsförslag för det fortsatta plan- och stadsutvecklingsarbetet i Hagabo med omnejd. 

Stadsbildsanalysen utfördes genom en inventering av fem grundelement: stråk, knutpunkter, enhetliga områden, gränser och landmärken. Denna analys visade bland annat ett behov av att tydliggöra gång- och cykelstråk, att området i nuläget har flertalet barriärer gentemot omgivningen, samt att det idag endast finns ett fåtal allmänna knutpunkter och mötesplatser för invånarna. 

Även spontanintervjuer med invånare i stadsdelen har genomförts, som har gett en djupare och mer nyanserad bild av hur de upplevelser sitt bostadsområde. Genom intervjuerna framkom bland annat insikter om att många önskar en större bostad, mer varierade boendeformer och en ökad närvaro av polis. Många uppskattade närheten till natur och handelsområdet samt gemenskapen i området.

Citat från uppdragsgivare Håkan Helgesson, Älmhults kommun:
Urban Uveckling har med bred kompetens och lyhördhet för kundens behov analyserat ett  av våra bostadsområden. Genom sin breda erfarenhet och kompetens har man dels bekräftat våra egna konstateranden dels identifierat nya områden för oss att gå vidare med.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!