Hyresgästdialog – nya verktyg för Rikshem

Kontaktperson för uppdraget

Oliver Berger 600px

Oliver Berger

Utvecklingschef

Dialogverktyg för Rikshem

Tillsammans med Rikshem har Urban Utveckling tagit fram ett verktyg för genomförande av dialoger som kan nyttjas inom hela Rikshems organisation. Syftet med verktyget är att underlätta och skapa ett enhetligt arbetssätt med dialog och delaktighet med boende i Rikshems bestånd. 

Att ha en nära dialog med boende i ett område eller stadsdel är en viktig del i det utvecklingsarbete som fastighetsägare arbetar med. Genom dialog säkerställs såväl en god relation, som att utvecklingen som sker gynnar de som kommer att nyttja platsen. Rikshem såg ett behov av att ta fram material och skapa förutsättningar för sina medarbetare att kunna arbeta med dialog och inflytande på lokal nivå. Materialet behövde vara såväl enkelt att använda, som att innehålla metoder, mallar och material som kunde anpassas efter olika frågeställningar och forum för inflytandeprocesser. Urban Utveckling fick i uppdrag att utveckla ett dialogverktyg som hela Rikshems organisations skulle kunna nyttja. 

Genom ett enhetligt och organisationsövergripande material för processer om dialog säkerställs att hela organisationen arbetar med inflytandeprocesser utifrån samma kunskap och förmåga, och innebär därtill att alla hyresgäster får samma möjligheter till att bidra och påverka sin närmiljö. Urban Utveckling har arbetat med att skapa en positiv utveckling i stadsdelar och områden med socioekonomiska utmaningar sedan 2005, och har genom vårt långa arbete fått djup kunskap om hur delaktighet kan skapas. Tillsammans med Rikshem kunde vi utveckla ett verktyg som passade hela Rikshems organisation. Resultatet blev ett material i olika nivåer, som visade på dialogens olika sätt att utformas och genomföras. Materialet var utformat på ett sätt som gjorde det anpassningsbart utifrån vilken nivå dialogerna skulle genomföras, och vilka frågeställningar som skulle besvaras. 

Verktyget presenterades för Rikshem under 2019, men på grund av Covid-19-pandemin har det inte varit möjligt att genomföra dialoger. Verktyget kommer implementeras i verksamheten när det återigen blir möjligt att genomföra dialoger. 

 

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!