Jämställd skolgård på Skäggetorpskolan, Linköping

Ett demokrati- och Jämställdhetsprojekt på Skäggetorpskolan i Linköping

År 2016 blev Linköpings kommun och Skäggetorpskolan beviljade ekonomiskt stöd från Boverket för projektet “Jämställd Skolgård”. Skäggetorp bedöms som särskilt socialt utsatt av polisen, och med hjälp av stödet var syftet att utveckla jämställda offentliga miljöer i området. Urban Utveckling var, tillsammans med landskapsarkitekter från URBIO AB, ansvariga för projektledning och genomförande av projektet.

I projektet involverades elever på skolan genom gemensamt arbete med jämställdhetsfrågor kopplat till den fysiska utemiljön. Förhoppningen var att om eleverna själva är delaktiga i att utforma den fysiska miljön, skulle detta också stärka Skäggetorpsbornas vilja att värna om närmiljön, samt minska förekommandet av skadegörelse på skolgården. Det övergripande syftet med uppdraget var att förbättringsåtgärder i den fysiska utemiljön som skulle kunna bidra till en mer jämställd utemiljö, för att sedan tillsammans med elever och personal genomföra dessa åtgärder och förbättra skolgården ur jämställdhetssynpunkt. Eftersom jämställdhetsfrågor till övervägande del handlar om strukturella utmaningar och problem, var dialog och diskussion om jämställdhet ett lyckat arbetssätt för att öka elevernas delaktighet i arbetet med jämställdhet i allmänhet, samt kopplat till den fysiska utemiljön som de vistas i. 

Projektet involverade cirka 250 elever på skolan och arbetet genomfördes i flera steg, som innefattade en enkät riktad till eleverna, observationer av hur flickor och pojkar använder skolgården, samt diskussioner i klassrummen kring vad jämställdhet är och hur deras drömskolgård skulle se ut. Därtill genomfördes även en gåtur med tjejer från den lokala fritidsgården för att identifiera brister i utemiljön. Projektet resulterade i fysiska förändringar på skolgården tänkta att utgöra okodade miljöer efter elevernas inkomna förslag. Dessutom deltog  eleverna  i att utforma den nya skolgården för att stärka deras vilja att värna om platsen. 

Vill du läsa den fullständiga rapporten kan hittar du den här

Urban Utveckling deltar tillsammans med eleverna på Skäggetorpskolan i skapandet av en jämställd skolgård.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Anna Molin 600px

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projekledare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!