Sök
Stäng denna sökruta.

Kartläggning av öppna drogscener i mellanstora svenska städer

Urban Utveckling breddar det geografiska perspektivet på studier av öppna drogscener

Bakgrund: Fenomenet ”Öppna drogscener’’ syftar till narkotikahandel som sker helt öppet på offentliga platser. Öppna drogscener kan föranleda till våldsamma konflikter eller andra typer av brott, och som konsekvens försämra trygghetsupplevelsen för invånare och näringsidkare i anslutning till platserna. I en svensk kontext har öppna drogscener och dess förekomst tidigare endast studerats i Stockholmsregionen, trots att det enligt händelserapporter även signalerats om förekomst i andra städer i Sverige.

Uppdraget: Mot bakgrund av detta genomförde Urban Utveckling en utredning och kartläggning av öppna drogscener med en nationell överblick, men med lokal avstamp i städerna Uppsala, Örebro, Linköping, Helsingborg, Borås och Växjö. Kartläggningen syftade till att undersöka konsekvenser, utmaningar och behov kopplat till de öppna drogscenerna i städerna. Kartläggning gjordes utifrån ett genus- och åldersperspektiv.

Genom att bredda perspektivet och skapa en nationell överblick kunde Urban Utveckling påvisa komplexiteten bakom fenomenet öppna drogscener och behovet av fördjupade kartläggningar och en ökad kunskapsbild. Det kan vidare bidra till möjligheter att sätta in lämpliga åtgärder och motverka problematiken i ett tidigt skede. 

Kartläggningen:

Intervjuer → Med tjänstepersoner på kommuner, socialtjänst och polis i samtliga sex kommuner.

Deskriptiv data → En sammanställning gjordes av deskriptiva data av den stadsövergripande brottsbilden i respektive kommun för att kunna analysera narkotikahandelns kopplingar till den fysiska platsen.

Innehållsanalys → Genomfördes för att få en djupare inblick i kommunernas arbetssätt genom att analysera policys, strategier och andra relevanta dokument i respektive kommun.

Resultat: Resultatet visar på att öppna drogscener är förekommande även i svenska medelstora städer, men att det finns ett behov av en ökad kunskapsbild om öppna drogscener som fenomen på såväl lokal som nationell nivå. Även om det finns en lokal medvetenhet om påtagliga problem med narkotikahandel på specifika platser i kommunerna, saknas kunskap om fenomenet. Detsamma gäller kunskapen om kvinnors brukande samt den öppna försäljningen och dess koppling till annan organiserad brottslighet. Kartläggningen kunde även konstatera en frånvaro, och ett behov av, sektorsövergripande samverkan för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att stävja narkotikaförsäljningens utbreddhet.

Kartläggningen har breddat det geografiska perspektivet på studier av öppna drogscener och dess förekomst i Sverige. Resultatet bör ligga till grund för ytterligare utredningar för att vidare undersöka vilka åtgärder som bör tas till för att motverka den öppna droghandeln nationellt.

 

Här kan du läsa hela rapporten. 

Vill du veta mer om kartläggningen eller hur vi arbetar med brottsförebyggande insatser, kontakta gärna oss! 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!