Kartläggning av skolsegregationen i Ängelholms kommun

Kartläggning av skolsegregation i Ängelholms kommun för att i ett tidigt skede motverka en negativ trend

Ängelholms kommun såg ett behov av att ta fram och utveckla kunskap om insatser för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Kommunen hade tidigt identifierat vissa skillnader inom skolorna, och ville nu kartlägga hur skillnader kom till uttryck, och hur strategier kan utvecklas för att arbeta mot att segregationen rotar sig i kommunen. 

Urban Utveckling fick år 2020 uppdraget att genomföra kartläggningen av skolsegregationen och de insatser som redan bedrivs för att motverka skolsegregation i kommunen. Samt för att med utgångspunkt från denna kunskap, ta fram förslag på hur Ängelholms kommun strategiskt bör arbeta för att långsiktigt förebygga skolsegregation.

 

Ängelholms kommun befinner sig i en region som satsar på utbildning, och har den tredje högsta utbildningsnivån i landet. Däremot har kommunen sett en regional och nationell trend där skillnader i elevsammansättningen, lärares kompetens och skolmiljöerna skapar en allt större skolsegregation. År 2018 tog Ängelholms kommun fram en långsiktig målbild för en socialt hållbar integration med fokus på barn och unga i kommunen. Rapporten fastslår att social hållbarhet och integration har blivit alltmer viktiga och prioriterade frågor inom skolans värld. Med den negativa utveckling som syns nationellt och regionalt finns det goda fördelar med att agera i ett tidigt skede och arbeta preventivt innan skolsegregationen rotar sig i kommunen. 

Som en del av den kartläggningen genomförde Urban Utveckling en enkätstudie där 507 elever, från tre skolor i kommunen, deltog. Enkätstudien fokuserade på två delar; Elevers uppfattning om möjligheter att prestera väl i skolan, och elevers upplevelse av deras hälsa och fritid. Eleverna som deltog gick i årskurs 7 – 9. Vidare genomfördes intervjuer med rektorer och annan personal på skolorna som visade att kunskapen är god om vilka behov eleverna har av stöd och det sker såväl ett löpande arbete som särskilt riktade insatser inom skolverksamheten. Däremot beskrivs det finnas olika förutsättningar mellan skolorna att bemöta de behov som finns, både på grund av skillnader i elevsammansättning, men också på grund av att skolorna har haft olika tillgång till de stödresurser som kommunen har fördelat ut. 
 
Utifrån resultatet kunde Urban Utveckling ge förslag på fortsatt inriktning för Ängelholms kommuns arbete med att verka för ökad jämlikhet inom grundskolans verksamhet genom att föreslå en rad operativa, såväl som strategiska insatser. Därigenom fick Ängelholms kommun verktyg för att långsiktigt förebygga att en skolsegregationen rotar sig i kommunen. 

Vy över centrala Ängelholm

Är du nyfiken på projektet, eller vill veta mer om hur vi skulle kunna stötta er? Hör gärna av er till oss så berättar vi mer!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Medarbetare Daniel på Urban utveckling

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!