Kunskapsunderlag för långsiktiga strategier mot segregation i Krokoms kommun

Segregationskartläggning i Krokoms kommun

Uppdraget: Krokoms kommun upplevde en ökande skillnad i livsvillkor hos invånarna mellan olika delar av kommunen. Denna utveckling påverkade såväl näringslivet, som skola och bostadsmarknaden. Kommunen gav Urban Utveckling i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag över segregationens orsaker i Krokoms kommun, samt att ta fram förslag på långsiktiga strategier och insatser för att motverka segregationen. 

Syftet med kartläggningen var att baserat på kunskap om nuläget och utveckling ta fram ett kunskapsunderlag om vilka insatser kommunen kunde genomföra för att motverka denna utveckling. Kommunens storlek och glesbygdskaraktär gjorde att en ökad socioekonomisk segregering även resulterade i ökade klyftor mellan invånare i olika delar av kommunen. Framförallt upplevde en del av kommunen en mer positiv socioekonomisk utveckling än övriga kommundelar. Kommunen behövde därför riktade insatser som långsiktigt kunde bidra till att vända utvecklingen i övriga kommunen. 

  • Nulägesanalys → Genomfördes för att kartlägga problembilden utifrån befintliga data och tidigare utredningar. 
  • Omvärldsanalys → Genomfördes för att samla in goda exempel från kommuner i andra delar av landet med liknande förutsättningar som Krokoms kommun. 
  • Behovsanalys → Genomfördes genom dialog med aktörer både inom den kommunala verksamheten och med lokala aktörer i kommunen. 
  • Enkätundersökning → Genomfördes för att involvera invånare i kommunen och få en förståelse för deras perspektiv. 

Resultat: Uppdraget resulterade i föreslagna insatser för minskad segregation och minskade skillnader i livsvillkor mellan invånare i Krokoms kommun. Underlaget tydliggör även vem eller vilka aktörer som utöver Krokoms kommun bedöms vara lämpliga aktörer att samverka med för planering och genomförande av insatserna. Dessutom ges förslag på hur de presenterade insatserna kan förverkligas till praktisk handling.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!