Kunskapsunderlag för långsiktiga strategier mot segregation i Krokoms kommun

Segregationskartläggning i Krokoms kommun

På uppdrag av Krokoms kommun tog Urban Utveckling år 2020 fram ett kunskapsunderlag över segregationens orsaker i Krokoms kommun, samt tog fram förslag på långsiktiga strategier och insatser för att motverka segregationen. 

Krokoms kommun upplevde en ökande skillnad i livsvillkor hos invånarna mellan olika delar av kommunen. Denna utveckling påverkade såväl näringslivet, som skola och bostadsmarknaden. Syftet med kartläggningen var att baserat på kunskap om nuläget och utveckling ta fram ett kunskapsunderlag om vilka insatser kommunen kunde genomföra för att motverka denna utveckling. Kommunens storlek och glesbygdskaraktär gjorde att en ökad socioekonomisk segregering även resulterade i ökade klyftor mellan invånare i olika delar av kommunen. Framför allt upplevde en del av kommunen en mer positiv socioekonomisk utveckling än övriga kommundelar. Kommunen behövde därför riktade insatser som långsiktigt kunde bidra till att vända utvecklingen i övriga kommunen. 

Kunskapsunderlaget som Urban Utveckling tog fram bestod av en nulägesanalys, en omvärldsanalys och en behovsanalys. För kartläggningen av problembilden gjordes en nulägesanalys av befintliga data och tidigare utredningar. En omvärldsanalys genomfördes för att samla in goda exempel från kommuner i andra delar av landet med liknande förutsättningar som Krokoms kommun. För framtagandet av behovsanalysen hölls dialog med aktörer både inom den kommunala verksamheten och med lokala aktörer i kommunen. Även invånare i kommunen involverades genom en enkätundersökning för att få en förståelse för deras perspektiv.

Uppdraget resulterade i föreslagna insatser för minskad segregation och minskade skillnader i livsvillkor mellan invånare i Krokoms kommun. Underlaget tydliggör även vem eller vilka aktörer som utöver Krokoms kommun bedöms vara lämpliga aktörer att samverka med för planering och genomförande av insatserna. Dessutom ges förslag på hur de presenterade insatserna kan förverkligas till praktisk handling. 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Medarbetare Daniel på Urban utveckling

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!