Markanvisning

Nedan ges svar på vanliga frågor kring markanvisningar.

Vem kan ansöka om en markanvisning?

En markanvisningsansökan kommer i regel från en byggherre men det händer allt oftare att de kommer från konsulter, oftast på arkitektbolag. I de fallen finns ett tydligt partnerskap mellan arkitektbolaget och byggherren.

Vem tar initiativ till en markanvisning?

”Stockholmsmodellen” bygger på att byggherrarna själva är aktiva och tar initiativ till möjliga projekt och ansöker om markanvisning. Men staden jobbar också aktivt med att bedöma var det är lämpligt med ny bebyggelse. Staden kan anordna markanvisningstävlingar, oftast när det gäller större utbyggnadsprojekt. Då får byggherrar fritt lämna förslag. I de fallen krävs en väl genomarbetad och tydlig ansökan. Det vanligaste sättet att få en markanvisning är att byggherren själv föreslår projekt.

Hur ser en markanvisningsansökan ut?

Det är olika vilka krav som ställs på en markanvisningsansökan och det finns ingen mall för hur en ansökan ska se ut. Den ska anpassas till de översiktliga frågeställningarna som finns i det specifika projektet. Det finns inget krav på att det ska finnas ritningar men en ansökan som är mer omfattande och genomarbetad har större chans att godkännas.

En enkel ansökan kan innehålla en karta där en plats anges med en skriftlig beskrivning av idén, dvs. bostadstyp och hur man planerar att lösa angöring, parkering osv. Ett mer komplicerat projekt kräver en noggrann studie med skisser. Det är en bra idé att stämma av idén med Exploateringskontoret innan man lägger för mycket tid på ansökan.

Markanvisningen bör överensstämma med stadens långsiktiga mål och med översiktsplanen, den bör anpassas till platsens förutsättningar och även bedömas vara ekonomiskt hållbar för staden och för byggherren. Om den inte är det kan staden anse att ansökan är orimlig och avslå den. Staden måste känna sig trygga med att byggherren kommer att kunna genomföra det som anges i markanvisningen.

Vad händer om det rinner ut i sanden?

Om det visar sig att ingen byggherre kan eller vill genomföra det som anges i markanvisningsansökan så läggs planerna ner. Det ges ingen straffavgift men byggherren och andra inblandade parter förlorar trovärdighet.

När ges besked på ansökan?

Det tar normalt 3 månader för staden att ge besked på ansökan. De strävar efter att göra det så fort som möjligt.

Vad innebär en markanvisning?

Om markanvisningen blir godkänd tecknas ett markanvisningsavtal mellan staden och byggherren. Markanvisningen betyder att byggherren under 2 år ensam får förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse eller annan exploatering i ett visst område. Förlängning kan godkännas under förutsättning att byggherren varit aktiv.

En markanvisning får inte överlåtas till ett annat företag.

Om markanvisningen gäller hyresrätter måste det finnas ett avtal klart med bostadsförmedlingen i samband med anvisningen.

Att en byggherre får en markanvisning innebär inte att bygget självklart blir av. Kommunens slutgiltiga ställningstagande ges först efter den sedvanliga detaljplaneprocessen.

 

Lästips

Stockholms stads markanvisningspolicy.

Malmö stads markanvisningspolicy.