Medborgardialoger i Ronna och Geneta

Involvera de boende inför upprustningen av utemiljön

Uppdraget: På uppdrag av Victoriahem genomförde Urban Utveckling medborgardialoger i stadsdelarna Ronna och Geneta i Södertälje kommun för att få en djupare förståelse för de boendes önskemål om utveckligen av utomhusmiljön i området.

Medborgardialoger: Medborgardialoger genomfördes vid tre olika tillfällen vilket genererade strax under 100 svar från både vuxna och barn. Samtliga hade åsikter kring förbättring av utemiljön i området, något som Urban Utveckling tog med sig i sitt fortsatta arbete. I Ronna kompletterades även medborgardialogerna med en workshop för 18 ungdomar som hölls på den lokala ungdomsgården. 

Resultat: Dialogerna resulterade i en betydande mängd material som bidrog till utvecklingen av utemiljön i områdena. Materialet tydliggjorde viktiga aspekter som berörde utomhusmiljön på ett informativt sätt. Ett brett spektrum av förslag och idéer samlades in, med fokus på områdenas lekplatsutrustning, belysning, sophantering, naturområde samt idrottsytor. Genom arbetet i Ronna och Geneta visar vi att de boendes visioner om att området bör präglas av gemenskap, jämställdhet och sammanhållning kan förverkligas, och den otrygghet och oro som området kan ha går att jobba bort.

Uppföljning 2023: Spontanintervjuer genomfördes på de olika gårdarna för att ta reda på om de boende i området trivs med den upprustade utemiljön. I samtliga gårdar uppgav de boende att de trivs i området och att de uppskattar den upprustade utemiljön som gett många möjligheter för både barn, ungdomar och vuxna. Utemiljön har bidragit till ökad trivsel och främjar det gemensamma umgänget bland de boende.

före2efter2
före1efter1

Kontaktpersoner för uppdraget:

Anna Molin

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projektledare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!