Områdesanalys för Willhem

Kontaktperson för uppdraget:

Oliver-Berger-600px.jpg

Oliver Berger

Utvecklingschef

Områdesanalys av Lars Kaggsgatan i Borås

Bostadsbolaget Willhem äger och förvaltar hela bostadsbeståndet som finns på Lars Kaggsgatan i Kristineberg, Borås. Området har idag utmaningar kopplat till låga levnadsvillkor, så som högre arbetslöshet, låg ekonomisk standard, och högre trångboddhet än snittet för Borås. Utmaningarna i Kristineberg har minskat de senaste åren, men området kring Lars Kaggsgatan har trots detta sett en negativ utveckling avseende framförallt brottsbilden. För att förändra denna utveckling och förhindra att invånares livsvillkor sjunker, önskade Willhem att få en fördjupad nuläges- och behovsanalys av områdets utmaningar och utmaningar, med en tillhörande åtgärdsplan för det långsiktiga arbetet. 

Willhem har ett långsiktigt perspektiv på sin förvaltning. De arbetar för att vara drivande i utvecklingen av stadsdelen, och i synnerhet bidra till en positiv utveckling på Lars Kaggsgatan. För att Willhem ska kunna vara drivande för denna utveckling, såg bostadsbolaget ett behov av en fördjupat nulägesbild över området, för att visa riktningen på det fortsatta arbetet och tydliggöra insatser som ger effekt på utvecklingen. 

För att ta fram den kunskap och åtgärdsplan som Willhem såg ett behov av, genomförde Urban Utveckling en områdesanalys av Kristineberg och Lars Kaggsgatan. I arbetet med att genomföra insatser som ger en reell påverkan på områdets befolkning, är det viktigt att låta boende och lokala aktörer delta i arbetet. För att ta tillvara på det lokala perspektivet genomfördes därför boendedialoger med boende i området, som kompletterade det statistiska underlaget som samlades in. 

Områdesanalysen tydliggjorde för områdets nuvarande läge och utmaningar, samtidigt som den belyser möjligheterna och de platsunika förutsättningarna. Underlaget tydliggör vilka behov platsen har, och identifierar åtgärdsförslag som Willhem kan genomföra på såväl kort som lång sikt. Åtgärdsplanen pekat på riktningen som arbetet bör ta för att ge en så stor positiv inverkan på området och invånare i Kristineberg som möjligt. 

 

Hur arbetar Willhem med underlaget idag?

Urban Utvecklings analys och rekommendationer för fortsatt arbete har lagt grunden för Willhem arbete för att stärka levnadsvillkoren på Lars Kaggsgatan. De har bland annat påbörjat insatser för att skapa trygga trapphus, utökat samarbetet med lokala aktöter, och skapat möjligheter för civilsamhället att genomföra aktiviteter och evenemang i området. Willhem arbetar även just nu med att förändra och förbättra belysningen i området för att genom detta skapa större trygghet. Arbetet med att skapa en positiv utveckling för ett bostadsområde är ett långsiktigt arbete som Willhem nu har börjat, och kommer innebära stärka levnadsvillkor för boende i Kristineberg. 

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!