Agglomeration

Plats där bebyggelsen hänger samman, exempelvis en by eller en tätort. Agglomeration kan även utvecklas när städer växer samman om de väljer att arbeta för att stärka sambanden och kunskapsutbyten. Vanligast förekommande agglomerationerna är ekonomiska verksamheter som är lokaliserade på en viss geografisk yta. När ett flertal likasinnade verksamheter koncentreras till ett begränsat område kan de ofta dra nytta av varandra, bland annat genom kunskapsutbyten.

En av de mest kända agglomerationerna i världen är Silicon Valley inom IT och Hollywood inom filmindustrin. Sveriges motsvarighet är Kista inom IT och glasriket i Småland inom glasbruk.


Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Lindgren U, Eriksson R. 2011. Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation. Geografiska notiser. Årgång 69 nummer 2.
Lindqvist G, Malmberg A, Sölvell Ö. 2002. Svenska klusterkartor. En statistisk inventering av kluster i Sverige 2002. CIND, Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics. Uppsala  Universitet.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Platsanalyser

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer