Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgardialog / Boendedialog 

 I våra uppdrag utgör dialog med boende och medborgare ett självklart inslag. Vi strävar efter att ta del av den kunskap som finns hos invånarna i de områden vi arbetar i.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

En avgörande faktor för värdet av dialogen är representativiteten bland deltagarna. Vi har gedigen erfarenhet av olika dialogmetoder med allt från spontana intervjuer och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi tillämpar ofta uppsökande dialog som ett effektivt komplement till traditionella medborgarmöten där representativiteten ofta är svag.

Det är inte bara i kommunala planeringsprocesser som dialog är värdefullt. Vi hjälper också bostadsbolag att utveckla sina metoder för dialog och kommunikation med hyresgästerna. Engagerade och delaktiga hyresgäster vårdar och är måna om sin bostadsmiljö vilket skapar trygghet och trivsel och leder till minskad omflyttning och skadegörelse.

Exempel på tjänster:

• Medborgardialog i kommunala planprocesser

• Boendedialog vid upprustning av utemiljö eller inför omfattande renoveringar exempelvis stambyten

• Dialog med barn och unga för att få barnens eget perspektiv i barnkonsekvensanalyser

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar

Läs mer

Trygghet och Brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i både offentlig miljö och i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Delaktighet

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Platsanalyser

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer