Alby Etage

Alby Etage är en del av utvecklingsprogrammet "Framtid för Alby" som tagits fram av Botkyrka kommun i samarbete med bland annat Botkyrkabyggen. Programmet innebar bland annat att förnya Albys stadsmiljö. Med hjälp av bred dialog mellan boende och andra aktörer beslutades att tio av Botkyrkabyggens flerbostadshus i Alby skulle få en extra våning. Projektet är annorlunda och ett utmanande sätt att åstadkomma bostadsförnyelse.

Den extra modulen lyftes upp på de befintliga husen och omvandlade tidigare fyror till femmor med takterrasser. I de befintliga lägenheterna sattes spiraltrappor in som leder upp till den utbyggda takvåningen. I området fanns det tidigare nästan inga femrummare men nu har man genom en spännande lösning skapat större lägenheter. De ombyggda lägenheterna får en ny bostadsarea på 115 kvm varav etagemodulen är 23 kvm med panoramafönster på kortsidan, och en tillhörande terrass på 15 kvm.

Valet av lägenheterna har noga valts ut utifrån bland annat frågor som berör vädersträck, befintliga lägenhetens planlösning, brandutrymning och bärande stomme. Varje berörd hyresgäst har besökts och informerats om ombyggnationen. De hyresgäster som inte velat bo kvar på grund av ombyggnationen har erbjudits en ny likvärdig lägenhet och i slutändan valde två av de tio hyresgäster att bo kvar. Fyra stycken moduler placerades i Albydalen och sex stycken på Albyberget.

Förslaget bygger på enkelhet. Syftet med Alby Etage var att bryta mönstret på huskropparna, erbjuda möjlighet till större lägenheter och skapa attraktivitet och efterfrågan i området. Modulerna levereras färdigmonterad och sticker ut lite över huskanten.

Arkitektbyrån Sandellsandberg har ritat modulerna. De har tillverkats av Setra Plusshus och monterats av NCC. Totalkostnaden slutade på cirka tolv miljoner kronor.

Läs mer på Botkyrkabyggens hemsida.
Etagevåningar i Alby.

Allemansrätt

Alla människors rätt, enligt lag, att vistas i naturen och plocka svamp och bär oavsett vem som äger marken. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen).

Den ger oss en unik frihet vad gäller tillträde till naturen, men kräver samtidigt ansvar med hänsyn till djur och natur, markägare samt andra besökare.


Källa: Naturvårdsverket 2011

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Allmänningarnas tragedi

På engelska heter begreppet "the tragedy of the commons", vilket syftar till naturresurser som nyttjas av oss alla och då riskerar att utarmas, trots att vi skulle tjäna på att de istället vårdades och nyttjades med ansvar.

Begreppet ”The Tragedy of the Commons” myntades av biologen Garret Hardin 1968. Sammanfattningsvis handlar det om dilemmat: Vem tar hand om det som ingen äger? Jordens resurser riskerar att förbrukas om ingen förvaltar över dem.

 
Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Hardin, Garret 1968. The Tradgedy of the Commons.

Allmännyttan

Boende ägt av det allmänna, för allmänheten. I Sverige utgörs allmännyttan av de kommunala bostadsbolagen som helt eller huvudsakligen ägs av kommunen. Tidigare fanns krav på att de skulle drivas utan något vinstsyfte, men sedan 2011 ska de drivas affärsmässigt. De allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige erbjuder en boendeform som är öppen för alla. Detta gör att den svenska allmännyttan skiljer sig från sin motsvarighet i många andra länder, där man talar om "social housing", som riktar sig specifikt till mindre resursstarka hushåll.

De allmännyttiga bostadsbolagen byggdes upp i huvudsak under perioden efter andra världskriget och fram till och med 1960-talet, som en bärande del av den tidens bostads- och välfärdspolitik. Den allmännyttiga sektorn står nu för grovt räknat en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden.

 

Källa: Boverket

Angöringsplats

Entréer till allmänna fastigheter, arbetsplatser samt bostadshus bör ha en angörningsplats, helst inom 5-10 meters räckhåll. I anslutning till angöringsplatsen bör det vara möjligt för personer att skyddat sitta då man väntar på en chaufför. Detta är av vikt främst för personer med nedsatt rörelseförmåga som har svårt att förflytta sig långa sträckor utomhus.


Källa:
Svensson, Elisabet (2008) Bygg ikapp, för ökad tillgänglighet och användarbarhet för personer med funktionsnersättning. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
Enligt Boverkets Byggregler (BBR) för nyproduktion är kravet på angörningsplats inom 25 meters räckhåll från entrén.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Kommande föreläsningar

2 september 2020: Urban Utveckling medverkar under en kunskapsdag med dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Kunskapsdagen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala Län och Polisen Uppsala län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Plats: Clarion Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 2020-07-31.

 För anmälan och mer information klicka här.

 

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.

För anmälan och mer information klicka här. 

 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.

För anmälan och mer information klicka här.  

 

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.

För anmälan och mer information klicka här. 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer