Appropriation

En process där det allmänna rummets bruksvärde blir större än dess bytesvärde vilket medför att allmänt ägd mark betraktas mer som en bruksvara än som en handelsvara. Processen kan fungera som en metod för att öka områdens status genom att involvera befolkningen i både styrningen och förvaltningen av sitt område. Detta möjliggörs t.ex. genom att ta bort förbud eller förändra regler som att befolkningen får ett större utrymme för att själva omforma och ta sitt område i besittning.

"Att appropriera ett rum är att ta det i bruk som sitt eget, och sedan även omforma det."

Motsatsen är expropriation.

Källa: Olsson, L. 2008.  Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet

 

Arbetsmarknadsregion

Begreppet myntades under 1960-talet och förkortas A-region. Sverige delades under den tiden in i 70 funktionella regioner som var viktiga inom samhällsplaneringen. Utgångspunkter för indelningen var befolkningsdensitet, näringsmönster och tätortsmönster, sysselsättning, pendling och rådande administrativa gränser.

1990 ändrades begreppet till att kallas LA-region, där LA står för Lokal Arbetsmarknad. Antalet regioner har därefter minskat från 112 regioner år 1990, till 76 regioner idag.

 
Källa:
Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Statistiska centralbyrån 2011. Lokala arbetsmarknader (LA).

De tre arbetsmarknadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö och deras utveckling från år 1991 till 2008. © Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Arkitekturpolitik

En subdiciplin till det mer allmänna begreppet "stadspolitik" och som fokuserar dels på miljömässiga aspekter, dels på kulturella. Kulturen ses här som en drivkraft för tillväxt, och platsers identitet betraktas som ett konkurrensmedel. Arkitekturpolitiken tenderar därför att profilera och marknadsföra platser mot bestämda kundgrupper.

Källa: Boverket

Läs mer om arkitekturpolitik i Boverkets rapport om Stadspolitik.

Arrende

När en markägare upplåter nyttjanderätt av mark mot betalning. Arrendeperiod och vederlag fastställs i ett avtal mellan markägare och arrendator.


Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Automatisk dörröppnare

Enligt Boverkets byggregler (BBR) bör dörrar som har dörrstängare eller är tunga förses med dörröppnare för ökad tillgänglighet.

De kan dock innebära en viss säkerhetsrisk, speciellt vad gäller dörrar som öppnas inåt, mot en, och därför är automatiska skjutdörrar ett säkrare alternativ.

 
Läs mer om dörrar och dörröppnare i Boverkets byggregler (BBR 3:143).

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Kommande föreläsningar

2 september 2020: Urban Utveckling medverkar under en kunskapsdag med dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Kunskapsdagen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala Län och Polisen Uppsala län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Plats: Clarion Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 2020-07-31.

 För anmälan och mer information klicka här.

 

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.

För anmälan och mer information klicka här. 

 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.

För anmälan och mer information klicka här.  

 

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.

För anmälan och mer information klicka här. 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer