Hållbar utveckling

Bruntlandrapporten skriver i Vår gemensamma framtid att:

"Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov."

Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

 

Ekologisk hållbarhet

Regeringen har satt upp mål för den ekologiska hållbarheten. Miljön ska skyddas, vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Vidare sägs att naturfrämmande ämnen inte bör förekomma i miljön och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det andra målet är att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. Det innebär att användningen av energi och material ska begränsas. Samhällsplaneringen ska sträva efter resurssnåla produkter och processer.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att få ekonomin att gå ihop och kommunerna har olika strategier för detta. En strävan mot ekonomisk utveckling är ett vanligt långsiktigt mål. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett lämpligt utbud. Det handlar också om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ofta den dimension i den hållbara utvecklingen som upplevs som svårast att definiera och det finns inte heller någon allmän definition av begreppet. Men den sociala hållbarheten fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. Folkhälsa, kultur, trygghet, droger, livskvalitet och jämställdhet är några ämnen som diskuteras i kommunen i deras strävan efter social hållbarhet och en social livsmiljö.

 

Läs gärna: "Vår gemensamma framtid" (Bruntlandsrapporten) Orginaltitel: Report of the World Commission on Environment and Development: Out Common Future.

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Långsiktiga projektledartjänster

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer