Järvalyftet

2007 enades de politiska partierna i Stockholm om en gemensam och långsiktig målbild för stadsdelarna kring Järvafältet i Stockholm. Boende skulle få komma till tals för att hjälpa till att utveckla stadsdelarna. Satsningar skulle göras både för social och ekonomisk utveckling. I Järvalyftet samarbetar staden med flera stora aktörer och förhoppningen är att stadsdelarnas utmaningar ska bekämpas genom att fokusera på stadsdelarnas egna unika förutsättningar.


Ur Järvalyftets målbild:

”Järva ska vara ett attraktivt område för alla. Genom blandad bebyggelse finns många olika bostäder av god standard. Här trivs både ensamstående och storfamiljer. Oavsett var man bor är det nära till serviceinrättningar, affärer och goda kommunikationer. Ett varierat utbud av boendeformer, företag och mötesplatser för föreningar, kultur och idrott förstärker och utvecklar Järvas mångfald. Boendeinflytandet ska vara starkt och uppmuntras. Miljöhänsyn och energieffektivitet ska eftersträvas.”

Källa: Vision Järva 2030

 

I samband med Järvalyftet har flera boendedialoger förts i Järvas stadsdelar där boende har haft möjligt att skriftligt och muntligt berätta hur de upplever sin stadsdel och vad de vill förändra.

Rinkebydialogen 2009

Läs mer om Järvalyftet på Stockholms stads hemsida.

Jordebok

Gamla tiders Fastighetsregister med uppgifter om markägare, gårdsstorlek, skatteförmåga mm.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Jorderosion

Bortnötning och transport av jord på grund av vind och vatten.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Jordflytning

Vattenmättad jord som sakta rör sig utför en sluttning. Det kan inträffa när tjälen går ur det översta skiktet i jorden men finns kvar längre ner.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Jordmån

Övre delen av jordtäcket som påverkas av väder och vind, klimat, människor, vegetation och djur.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Kommande föreläsningar

2 september 2020: Urban Utveckling medverkar under en kunskapsdag med dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Kunskapsdagen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala Län och Polisen Uppsala län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Plats: Clarion Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 2020-07-31.

 För anmälan och mer information klicka här.

 

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.

För anmälan och mer information klicka här. 

 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.

För anmälan och mer information klicka här.  

 

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.

För anmälan och mer information klicka här. 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Långsiktiga projektledartjänster

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer