Kognitiv karta

Se mental karta.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Kohort

En grupp individer som är födda under samma tidsperiod.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Kommun

Geografiskt område med lokalt självstyre och administration. Jämför med landsting.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Mer information finns på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida.

Kommunal organisation

Kommunallagen reglerar kommunernas demokratiska arbete. Enligt lagen har kommunerna rätt att själva besluta om det som har allmänt intresse, det vill säga de frågor som anknyter till kommunens område och kommuninvånarna. Kommunerna har till exempel planmonopol, vilket innebär att kommunen ensam ansvarar för planläggningen av mark och vatten i kommunen.

Kommunernas organisation varierar något men de är uppbyggda på samma sätt utifrån en politisk organisation. Kommunfullmäktig (KF) har det övergripande ansvaret för kommunen. I kommunfullmäktige sitter förtroendevalda representanter för kommunen.

Kommunstyrelsen (KS) är den organisation som verkställer det som kommunfullmäktige beslutar. Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige jämförs ibland med landets riksdag och kommunstyrelsen med regeringen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens förvaltning och har uppsikt över nämndernas arbete.

På kommunledningskontoret sitter de tjänstemän som stöttar kommunstyrelsen arbete. Under kommunstyrelsen finns nämnder som sköter åtaganden i olika verksamhetsområden som exempelvis utbildning, stadsbyggnad och sociala frågor. Hur de är uppdelade varierar i olika kommuner. Till varje nämnd finns en verkställande fackförvaltning där det jobbar tjänstemän.

Läs mer hos Regeringen.

Kommunala fackförvaltningar

Som samhällsplanerare kommer man ofta i kontakt med kommunens olika fackförvaltningar. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är två förvaltningar som ofta är deltaktiga i diskussioner kring fysisk planering.

Exploateringskontor

Inom den kommunala organisationen finns ett exploateringskontor. Kontoret eller avdelningen kan ha andra benämning i olika kommuner, exempelvis mark- och exploateringskontor. Ett exploateringskontor leder arbetet med att förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark.

Stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontor är ett vanligt namn på den kommunala förvaltning som ansvarar för planeringen av mark och vatten i kommunen. Andra namn på samma förvaltning kan vara bygg- och miljökontor, stadsarkitektkontor eller samhällsbyggnadskontor. Här hanteras frågor om exempelvis fysisk planering och bygglov. Miljöfrågor hanteras i vissa fall även på stadsbyggnadskontoret, om de inte har en egen förvaltning. På stadsbyggnadskontoret arbetar bland andra stadsarkitekter, planarkitekter, planhandläggare, samhällplanerare, stadsplanerare, parkingenjörer och bygglovshandläggare. Chefen för stadsbyggnadskontoret har exempelvis titeln stadsbyggnadsdirektör, stadsplanedirektör eller stadsbyggnadschef.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad bildades 1955 och finns i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Arbetet på kontoret leds av stadsbyggnadsdirektören. Stadsbyggnadskontoret lyder under stadsbyggnadsnämnden som leds av stadsbyggnadsborgarrådet.

Kommunikation

Ömsesidigt utbyte människor emellan, det vill säga överföring av gods, människor eller information från en plats till en annan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer