Komparativa fördelar

Tillgång till teknik, naturresurser, kommunikation och arbetskraft är exempel på vilka komparativa fördelar en region kan förfoga över i jämförelse med andra regioner.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Konsekvensanalys

Enligt lag måste en konsekvensanalys göras i planeringsprocessen för att peka på följderna av ett planförslag. Följderna kan handla om miljön eller sociala förhållanden.

 

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003

 

 

Kontaktfält

En människas kontakter (möten, telefon. post mm.) i förhållande till omvärlden.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Kontrastmarkering

En kontrastmarkering kan skapas genom en färgmässig eller annan typ av visuell kontrast, så som avvikande material och skiftade nyanser och ljushet. Ett exempel på detta är att markera en trappas första och sista steg. Färgsystem i omgivningen och miljön bör vara logisk för att underlätta orientering.

Kontrastmarkering bör användas vid olika hinder för att minimera olycksrisker. Dörr- eller golvmarkering, verbal- och visuell information och skyltning krävs i den fysiska miljön för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Källa: Svensson 2008

Konurbation

Område där flera städer vuxit samman till ett storstadsområde.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer