Markanvisning

Nedan ges svar på vanliga frågor kring markanvisningar.

Vem kan ansöka om en markanvisning?

En markanvisningsansökan kommer i regel från en byggherre men det händer allt oftare att de kommer från konsulter, oftast på arkitektbolag. I de fallen finns ett tydligt partnerskap mellan arkitektbolaget och byggherren.

Vem tar initiativ till en markanvisning?

”Stockholmsmodellen” bygger på att byggherrarna själva är aktiva och tar initiativ till möjliga projekt och ansöker om markanvisning. Men staden jobbar också aktivt med att bedöma var det är lämpligt med ny bebyggelse. Staden kan anordna markanvisningstävlingar, oftast när det gäller större utbyggnadsprojekt. Då får byggherrar fritt lämna förslag. I de fallen krävs en väl genomarbetad och tydlig ansökan. Det vanligaste sättet att få en markanvisning är att byggherren själv föreslår projekt.

Hur ser en markanvisningsansökan ut?

Det är olika vilka krav som ställs på en markanvisningsansökan och det finns ingen mall för hur en ansökan ska se ut. Den ska anpassas till de översiktliga frågeställningarna som finns i det specifika projektet. Det finns inget krav på att det ska finnas ritningar men en ansökan som är mer omfattande och genomarbetad har större chans att godkännas.

En enkel ansökan kan innehålla en karta där en plats anges med en skriftlig beskrivning av idén, dvs. bostadstyp och hur man planerar att lösa angöring, parkering osv. Ett mer komplicerat projekt kräver en noggrann studie med skisser. Det är en bra idé att stämma av idén med Exploateringskontoret innan man lägger för mycket tid på ansökan.

Markanvisningen bör överensstämma med stadens långsiktiga mål och med översiktsplanen, den bör anpassas till platsens förutsättningar och även bedömas vara ekonomiskt hållbar för staden och för byggherren. Om den inte är det kan staden anse att ansökan är orimlig och avslå den. Staden måste känna sig trygga med att byggherren kommer att kunna genomföra det som anges i markanvisningen.

Vad händer om det rinner ut i sanden?

Om det visar sig att ingen byggherre kan eller vill genomföra det som anges i markanvisningsansökan så läggs planerna ner. Det ges ingen straffavgift men byggherren och andra inblandade parter förlorar trovärdighet.

När ges besked på ansökan?

Det tar normalt 3 månader för staden att ge besked på ansökan. De strävar efter att göra det så fort som möjligt.

Vad innebär en markanvisning?

Om markanvisningen blir godkänd tecknas ett markanvisningsavtal mellan staden och byggherren. Markanvisningen betyder att byggherren under 2 år ensam får förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse eller annan exploatering i ett visst område. Förlängning kan godkännas under förutsättning att byggherren varit aktiv.

En markanvisning får inte överlåtas till ett annat företag.

Om markanvisningen gäller hyresrätter måste det finnas ett avtal klart med bostadsförmedlingen i samband med anvisningen.

Att en byggherre får en markanvisning innebär inte att bygget självklart blir av. Kommunens slutgiltiga ställningstagande ges först efter den sedvanliga detaljplaneprocessen.

 

Lästips

Stockholms stads markanvisningspolicy.

Malmö stads markanvisningspolicy.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Kommande föreläsningar

2 september 2020: Urban Utveckling medverkar under en kunskapsdag med dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Kunskapsdagen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala Län och Polisen Uppsala län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Plats: Clarion Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 2020-07-31.

 För anmälan och mer information klicka här.

 

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.

För anmälan och mer information klicka här. 

 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.

För anmälan och mer information klicka här.  

 

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.

För anmälan och mer information klicka här. 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Långsiktiga projektledartjänster

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer