Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgardialog 

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder med allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med hög representativitet från de målgrupper som man vill involvera. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen får man inte bara en ökad kundnöjdhet, men också positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Exempel på tjänster:

  • Medborgardialog i kommunala planprocesser
  • Boendedialog vid upprustning av utemiljö eller inför omfattande renoveringar exempelvis stambyten
  • Dialog med barn och unga för att få barnens eget perspektiv i barnkonsekvensanalyser

Skolmiljöer

För oss på Urban Utveckling är barn och ungas perspektiv en högt prioriterad fråga när vi arbetar med att skapa en bra livsmiljö för alla. Det gläder oss därför att barnkonventionen har blivit svensk lag och därmed fått en starkare ställning i samhällsplaneringen sedan årsskiftet.

Vi har metoder, kunskap och verktyg för hur barn och unga kan involveras i att utveckla skolmiljön så att den blir trygg, stimulerande och funktionell utifrån deras olika behov.

Barnkonventionen innebär bl.a. att barn och ungas rättigheter ska beaktas i beslut som berör dem. Vi kan hjälpa er att följa lagen genom att:

• Utforma och genomföra dialogprocesser tillsammans med barn och elever inför nybyggnad och upprustning av skol- och förskolegårdar.

• Kartlägga skolornas fysiska förutsättningar utifrån ett trygghets-, tillgänglighets-, jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv.

• Ge förslag förankrade i såväl forskning som barnens perspektiv till projektörer, landskapsarkitekter och förvaltare.

• Utvärdera effekten av genomförda insatser för att motverka brott och öka trygghet i skolmiljön eller i andra offentliga miljöer.

”Jämställd skolgård” var ett projekt som genomfördes tillsammans med eleverna på Skäggetorpsskolan i Linköping. Projektet bestod i arbeta med jämställdhetsfrågor i allmänhet, och utforma skolans utemiljö i synnerhet. Eleverna engagerades i flertalet arbetsmoment i en process som behandlade hela kedjan från diskussioner, idéer, gestaltning till i anläggandet av fysiska förändringar på skolgården. Läs gärna mer om projektet på Boverkets hemsida via denna länk.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Långsiktiga projektledartjänster

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer