Pågående utvärdering av Järfälla kommuns demokratiarbete

Processutvärdering av Järfälla kommuns arbete utifrån deras strategiska demokratiplan, som syftar till att öka invånares delaktighet och inflytande mellan valen.

På uppdrag av Järfälla kommun genomför Urban Utveckling en processutvärdering av Järfälla kommuns arbete utifrån deras demokratiplan, ett strategiskt dokument som visar på utvecklingsområden inom kommunen för att öka invånarnas delaktighet och inflytande mellan valen. De metoder som används är primärt dokumentanalys och djupintervjuer med tjänstepersoner. Vidare innefattar arbetet en effektuppföljning där effekten av insatserna inom kommunens lokaldemokratiska arbete sammanställs. Utvärderingen kommer resultera i förslag och rekommendationer för kommunen i framtagandet av en ny demokratiplan, genom att analysera vilka utmaningar kommunens demokratiarbete ställts inför och vilka framgångsfaktorer som kan identifieras. Utvärderingen kommer att ge Järfälla kommun förutsättningar att effektivisera sitt demokratiarbete när Järfälla ska ta fram en ny demokratiplan. Projektet planeras att avslutas under mars 2022. 

Kontaktpersoner för uppdraget:

jonna_malmback_600px

Jonna Malmback

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!