Insatser för att motverka strukturell arbetslöshet och segregation

Utveckling av metoder och insatser för att motverka strukturell arbetslöshet och segregation i Åmåls kommun

På uppdrag av Åmåls kommun utvecklade Urban Utveckling metoder och insatser för att motverka segregation i kommunen. Åmåls kommun såg ett behov av att motverka strukturarbetslösheten i kommunen och att skapa förutsättningar för jämlika levnadsvillkor genom sektorsövergripande åtgärder. Segregationens nuläge är sedan tidigare känt i kommunen, dock saknades kunskap om hur insatser kunde formas och hur de kunde riktas till rätt målgrupp. På uppdrag av Åmåls kommun genomförde Urban Utveckling därför ett antal utredningsinsatser som syftade till att utveckla kommunens metoder för hur de kan motverka strukturarbetslöshet. Dels har en enkätstudie genomförts med fokus på inflyttare och utflyttare i arbetsför ålder för att ge kommunen ytterligare kunskap om vilken inriktning bostadsmarknaden bör ha för att vara attraktiv för dessa grupper. Dels genomfördes en enkätundersökning gentemot elever i mellanstadiet kring hur de upplever sin hälsa, fritid och framtidsmöjligheter. Dels görs en metodutveckling av hur kommunens dialog och samverkan med lokalt näringsliv och civilsamhälle kan stärkas för att bidra till minskad strukturarbetslöshet.

Samarbetet med Urban Utveckling har präglats av hög kompetens, god kommunikation och lyhördhet. Ni har varit ett betydelsefull bollplank under hela processen. Uppdraget levde upp till våra förväntningar och ledde fram till ett gediget beslutsunderlag och en tydlig behovsanalys. Det kommer (förhoppningsvis) vara vägledande för planering av sektorsövergripande aktiviteter och insatser.

   – Lena Björk, folkhälsostrateg Åmåls kommun

Kontaktpersoner för projektet:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!