Pågående Delmosfinansierat uppdrag i Åmåls kommun

Utveckling av metoder och insatser för att motverka strukturarbetslöshet och segregation i Åmåls kommun

Åmåls kommun har fått beviljats stöd från Delmos för att motverka strukturarbetslösheten och skapa förutsättningar för jämlika levnadsvillkor genom sektorsövergripande åtgärder. Segregationens nuläge är sedan tidigare känt i kommunen, dock saknas kunskap om hur insatser ska formas och hur de riktas till rätt målgrupp. På uppdrag av Åmåls kommun genomför Urban Utveckling därför ett antal utredningsinsatser som syftar till att utveckla kommunens metoder för hur de kan motverka strukturarbetslöshet. Dels har en enkätstudie genomförts med fokus på inflyttare och utflyttare i arbetsför ålder för att ge kommunen ytterligare kunskap om vilken inriktning bostadsmarknaden bör ha för att vara attraktiv för dessa grupper. Dels genomförs en enkätundersökning gentemot elever i mellanstadiet kring hur de upplever sin hälsa, fritid och framtidsmöjligheter. Dels görs en metodutveckling av hur kommunens dialog och samverkan med lokalt näringsliv och civilsamhälle kan stärkas för att bidra till minskad strukturarbetslöshet.

 

Projektet förväntas avslutas i april 2022. Mer information kommer.

Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Daniel på Urban utveckling

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!