Renovering av miljonprogrammet

Kontaktperson för uppdraget:

Oliver-Berger-600px.jpg

Oliver Berger

Utvecklingschef

Stångåstaden renoverar sitt bestånd i Ryd

Fastighetsägare har en unik position i arbetet med att skapa en positiv utveckling för områden med socioekonomiska utmaningar. Arbetet kräver såväl tydlighet, som gemensamma mål och visioner för det långsiktiga arbetet. För att skapa ett långsiktigt hållbart arbete, såg det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping ett behov av att skapa en organisationsstruktur som stöttar och bidrar till deras arbete med att skapa en positiv utveckling i stadsdelen Ryd i Linköping.

Stångåstaden, det allmännyttiga bostadsbolaget i Linköping, står inför ett utvecklingsarbete i stadsdelen Ryd. Området har en homogen fysisk struktur, med bland annat likartad arkitektur, men har trots detta en luftig och grön känsla. Ryd präglas av ett stigmatiserande rykte, och har låg anseende i övriga Linköping. Därtill är de socioekonomiska förutsättningarna lägre för stadsdelens invånare, med hög arbetslöshet och lågt valdeltagande. Stångåstaden äger och förvaltar en stor del av bostadsbeståndet i stadsdelen. För att bryta mönstret och stärka förutsättningarna för området, vill Stångåstaden göra ett övergripande arbete för att lyfta stadsdelen, bland annat genom att renovera och rusta upp miljonprogrammet. I samband med att omfattande renoveringar av beståndet planeras, identifierade Stångåstaden ett behov av att göra en förändring av organisationsstrukturen inom bolaget för att kunna genomföra renoveringarna på ett konstruktivt och hållbart sätt. Urban Utveckling fick i uppdrag att ta fram förslag på organisationsstruktur som möter de nya behoven. 

För att förstå områdets behov genomförde Urban Utveckling en kartläggning avseende de socioekonomiska förutsättningarna i Ryd. Därtill kartlades även pågående insatser och processer, för att säkerställa att arbetet som planeras samspelar och synkar med det som redan sker i området. Slutligen samlades intern kunskap in från Stångåstaden, som hämtades genom intervjuer med medarbetare på bolaget. Genom interna workshops togs en vision fram för Stångåstades utvecklingsarbete i Ryd.  

Underlaget som togs fram resulterade i ett förslag för organisationens struktur. Arbetet med att realisera omstruktureringen är planerat till att börja under 2022. 

Såhär säger Stångåstaden om vårt samarbete!

”När vi planerade renoveringen av ett av våra större miljonprogramsområden ville vi också skapa en positiv och stadsdelsövergripande utveckling av hela området. För att kunna beakta all intern och extern kunskap om stadsdelens behov och möjligheter behövde vi hitta nya arbetssätt. Det blev Urban Utvecklings uppdrag att projektleda insamlingen och sammanställningen av informationen och föreslå en organisationsstruktur som ger oss förutsättningar att skapa den förflyttningen av stadsdelen som vi önskar. Genom ett tätt samarbete och Urban Utvecklings kompetens har vi hittat en modell som vi känner oss trygga med nu när vi påbörjar renoveringen. Urban Utveckling är en ny positiv samarbetspartner för oss!”

– Maria Erkers, Chef för förvaltningsutveckling Stångåstaden, och Mårten Rydell, Chef för Ombyggnation och underhåll

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!