Segregation

Segregationens mönster: Rumslig separering i samhället

Segregation är en rumslig separering av människor i samhället. Uppdelningen kan ske på olika geografiska nivåer, och kan beröra stora stadsdelar såväl som en specifik grupp i ett bostadsområde. Tre typer av segregation brukar urskiljas; etnisk, socioekonomisk och demografisk. I vissa fall går det inte att skilja på de tre typerna, exempelvis unga med utländsk härkomst, eller individer med låg utbildning och låg inkomst, tenderar till att bo relativt koncentrerat till specifika områden, och blir därmed sammanvävda. Separeringen av samhällsgrupper skapar koncentrationer av människor från samma grupper i bland annat skolor, bostadsområden och på arbetsmarknaden.

Segregation som en relationell utmaning

Segregation är relationell, vilket innebär att den alltid sker i relation till samhället i stort. Det handlar alltså om hur olika områden förhåller sig till och påverkar varandra. Det är därför inte ett område som är segregerat, utan ett samhälle som har segregation. Att segregation är relationell betyder även att olika segregationer på olika platser påverkar varandra, exempelvis att skolsegregation kan påverka segregationen på arbetsmarknaden. Den segregation som finns i Sverige idag förklaras bäst med hjälp av de socioekonomiska grunderna, som inkluderar inkomst-, social- och yrkesgrupper.