Stärkt kollektiv förmåga på Lillsidan

Stärkt kollektiv förmåga på Lillsidan

Uppdraget: Urban Utveckling anlitades av Enköpings Hyresbostäder (EHB) för att stärka den kollektiva förmågan i bostadsområdet Lillsidan. Lillsidan karaktäriserades då av att ha en upplevd hög otrygghet och socioekonomisk utsatthet. Syftet med uppdraget var att åstadkomma en förändring i hur EHB arbetar med dialog och kommunikation med hyresgästerna, samt uppmärksamma områdets bovärdar och förvaltning på värdet av att involvera hyresgästerna för att stärka områdets trivsel och kollektiva förmåga. 
 
Metoden: Under fyra helgdagar anordnades dialogmöten med syftet att skapa nya förutsättningar för hyresgästerna att under lekfulla former uttrycka sina åsikter och dela med sig av sin kunskap om området, vilket stimulerade till kommunikation och ett ökat förtroende mellan hyresgäster och hyresvärd. 
 
Aktiviteterna bestod av:
  • Stadsodling
  • Fågelholkstillverkning tillsammans med barn 
  • Gatukonstworkshop
Även lokala föreningar involverades och medverkade i aktiviteter som uppvisning i street dance med lokala dansskolan, uppvisning av lokala karateklubben, fotbollslirande med medlemmar ur Enköpings A-lag, samt workshop med Ragn Sells. Polis och brandkår medverkade och stimulerade till kommunikation samt stärka den institutionella förmågan i området.
 
Det stora antalet deltagare vid träffarna visade på ett stort engagemang för området. För att stärka den kollektiva förmågan och ”vi-känslan” skänktes 200 t-shirts och 48 paraplyer med I love Lillsidan-tryck till de boende i samband med aktiviteterna. Ungdomar bar stolt sin t-shirt i skolan under en lång tid efteråt. 
 
Förutom de direkta effekterna dessa möten gav kunde Urban Utveckling även ge ett antal förslag för EHB:s fortsatta arbete med dialog och bosociala insatser.
 
Resultat: Uppdragsgivaren var mycket nöjd med planeringen och genomförandet av boendedialogen. Bostadsbolaget noterade en märkbar skillnad i området, både genom minskad skadegörelse och färre felanmälningar men också socialt med hur sammanhållningen mellan boende och relationen med bovärdarna utvecklade sig. Projektet resulterade i många spännande och intressanta möten, och i och med projektet lyckades EHB även fånga upp ungdomar till framtida sommarjobb.
”Uppdraget genomfördes på ett väldigt bra och strukturerat sätt. Det fanns ett stort engagemang hos Urban Utveckling och det märktes att de brann för vad de gjorde. De hade stor kunskap inom området och projektet resulterade i att bostadsområdet Lillsidan utvecklades både i sin fysiska struktur men också att den sociala sammanhållningen i området förstärktes.” – Therese Axelsson, Enköpings Hyresbostäder.

Lillsidan 2023: Nio år har gått sedan genomförandet av uppdraget på Lillsidan och Urban Utveckling har gjort en uppföljning genom enkätdialog med boende i området.   

Flera boende vittnar idag om en positiv förändring av området som tar sig uttryck i en starkare sammanhållning bland grannar, en större delaktighet i området och framför allt upplevs området av flera som tryggt. Den positiva förändringen visar att det skett en förändring i rätt riktning vad gäller den kollektiva förmågan. Flera boende har goda erfarenheter av EHB som hyresvärd på så sätt att de kommunicerar bra och är tillgängliga. EHB har även fortsatt att arrangera populära områdesdagar på Lillsidan efter det att Urban Utveckling utförde uppdraget. Enligt en tjänsteperson på kommunen blev uppdraget startskottet för ett framgångsrikt arbete som inte bara haft betydelse på Lillsidan utan även för bilden av stadsdelen i övriga Enköping.
“Områdesdagarna blev starten på något mycket större. Barn och unga som bor i området uppvisade en stolthet i att bo på Lillsidan och personer från andra områden som vanligtvis inte besöker Lillsidan deltar under de fortgående områdesdagarna. Det har skett en positiv utveckling och ett större engagemang har skapats, vilket har stärkt den kollektiva förmågan och området ytterligare.” – Emelie Boman, Trygghetsstrateg på Enköpings kommun.
Urban Utveckling är glada över att ha lämnat ett bidrag till en positiv förändring av Enköpings hyresbostäders arbete som hyresvärd och en upplevd förbättring av området Lillsidan.
 

Kontaktperson för uppdraget

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!