Sök
Stäng denna sökruta.

Trygghet och brottsförebyggande arbete i stadsdelscentrum

Kontaktperson för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Farsta Centrum

Tryggheten i stadsdelscentrum är viktig för såväl besökare, näringsliv och näringsidkare, som stadsdelens attraktionskraft och utveckling. Ett stadsdelscentrum som bjuder in och välkomnar besökare stärker det lokala näringslivet och bidrar till arbetsplatser, men är även en faktor som kan attrahera personer och företag att flytta till området. Studier visar på att köpcentrum ofta upplevs som tryggare än stadskärnor, men där utformningen av köpcentrumet har en avgörande påverkan på människors trygghetsupplevelse. Utformningen av centrumet påverkar även den faktiska brottsbilden. Genom att beakta detta i utvecklingen av köpcentrum, kan såväl trygghet som säkerhet stärkas, och bidra positivt till stadsdelen i sin helhet. 

Farsta centrum, som ägs och förvaltas av Stadsrum Fastigheter, i södra Stockholm är ett av de centrum som arbetat med flertalet insatser som syftar till att öka tryggheten, minska brottsligheten, och genom detta långsiktigt kunna bidra till ett rikt och starkt näringsliv. Centrumet byggdes under 1950-talets senare hälft, inspirerad av Vällingbys ABC-ideal. 

I samband med att Stadsrum Fastigheter förvärvade Farsta Centrum efterfrågades en fördjupad nulägesbild om centrumets utmaningar. Farsta centrum har bland annat varit utsatt för snatterier, skadegörelse, samt oroligheter genom grupper av individer som bidrog till en stökig och otrygg känsla i centrumet. Detta bidrog till en utbredd otrygghet hos näringsidkarna och besökarna. Urban Utveckling kunde med en rad olika metoder ta fram en nulägesbild som både gav evidens om de utmaningar som upplevdes, men även en tydlig åtgärdsplan med insatser utformade för att direkt påverka och bidra till Farsta centrums trygghet och stärkta näringsliv. Analysen visade på insatser för att arbeta preventivt mot de problem som har uppmärksammats hos näringsidkarna, men även hur centrumets kundunderlag kan stärkas genom att skapa trygga och trivsamma miljöer för besökarna. 

Eftersom mycket av det lokalt brottsförebyggande arbetet i Farsta sker i samverkansform har även en uppföljning av hur detta arbete bedrivs och huruvida det ger effekter på den upplevda tryggheten och lokala brottsbilden i Farsta genomförts. Bland annat genomför Stockholms stad flera trygghetsskapande åtgärder i de delar av Farsta centrum som ligger utanför Stadsrum Fastigheters verksamhetsområde.

Kunskapen och erfarenheterna om Stadsrum Fastigheters trygghetsarbete som vi och Stadsrum hoppas på att kunna sprida för att komma till nytta för andra aktörer som upplever liknande utmaningar! Rapporten finns att läsa på Brås hemsida.


Urban Utveckling har fördjupade kunskaper om centrummiljöer och stadsdelscentrums utveckling. Vi har bistått såväl fastighetsägare med att arbeta förebyggande för stärkt näringsliv och ökad köpkraft genom insatser riktade mot trygghet, som att arbeta med identiferade utmaningar och åtgärdsförslag på hur fastighetsägare enskilt eller i samverkan kan arbeta. 
 
Vill du veta hur vi kan bistå er i arbetet med trygga, säkra och attraktiva centrum? Tveka inte på att kontakta oss!

 

Framtidens Farsta centrum

I november 2023 genomfördes en uppföljning av uppdraget genom platsbesök och intervjuer med besökare och näringsidkare i Farsta Centrum. I uppföljningen kunde det konstateras flera positiva utvecklingar det senaste året. Bland annat har tunneln i anslutning till busstorget rustats upp och gav ett rent och trevligt intryck. Fler kameror har installerat i och utanför centrumet vilket enligt en del näringsidkare främjat till en tryggare utveckling. Näringsidkare och besökare upplever gallerian som en trygg plats och att samarbetet med väktare fungerar väldigt bra.

Före - Gångtunnel i Farsta CentrumEfter - Gångtunnel i Farsta Centrum
Före - Gångtunnel i Farsta CentrumEfter - Gångtunnel i Farsta Centrum

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!