Områdesutveckling för ökad trivsel och trygghet i Dalaberg och Hovhult, i Uddevalla

Områdesutveckling för ökad trivsel och trygghet som tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030

Uppdraget: Urban Utveckling fick i uppdrag av det allmännyttiga bostadsbolaget Uddevallahem att göra en utredning inför bolagets större områdesutvecklingsarbete i stadsdelarna Dalaberg och Hovhult. Målet med utredningen var att ta fram kunskapsunderlag till Uddevallahem gällande vad som skulle kunna bidra till en ökad trygghet och trivsel i bostadsområdenas utemiljöer, med utgångspunkt från de boendes perspektiv. Kunskapsunderlaget skulle även ha ett tydligt avstamp ur FN:s globala mål, vilket har varit genomgående genom hela arbetet.

Nulägesanalys → Skapar en grundlig förståelse för hur nyckelaktörer kan möta behovet av representativitet, jämställdhet och trygga miljöer.

  • Hur? Sammanställning av data gällande socioekonomi, demografi, sammanställning av befintlig statistik om brott och trygghetsundersökningar samt intervjuer med nyckelpersoner och representanter verksamma i området.

Trygghetsvandring → Genomfördes som en del av arbetet med att skapa fredliga och inkluderande samhällen, globalt mål 16.

  • Hur? För att skapa en förståelse kring vilka delar av utemiljön som i dagsläget uppfattas som otrygga genomfördes en systematisk trygghetsvandring tillsammans med en bredd av aktörer. Otrygga element i den fysiska miljön identifierades i enlighet med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande teorier såsom “Broken Windows” och “Situationell brottsprevention” men även delar av miljön som av boende uppfattades som särskilt problematisk.

Boendedialog → Genomfördes som en del av arbetet med att utveckla hållbara städer och samhällen, globalt mål 11. Centralt är att åtgärder som ska vidtas har sin utgångspunkt från de som bor och verkar i området.

  • Hur? För att skapa god representativitet och uppnå globalt mål 5 och 10, att inflytandet i de demokratiska processerna behöver tillvarata samtliga perspektiv för att uppnå jämställdhet har såväl kvinnor som män och unga som äldre intervjuats. Detta genom en kombination av fysiska träffar och digitala enkätundersökningar, för att säkerställa att de som inte ville eller kunde delta i de gemensamma aktiviteterna ändå kunde få sina röster hörda.

Workshops → Syftade till att samla in åtgärdsförslag från de boende avseende de platser som tidigare pekats ut som otrygga eller problematiska i samband med den genomförda trygghetsvandringen.

Resultat: Förslagen som togs fram under workshop-tillfällena bearbetades i dialog med Uddevallahem och övriga lokala nyckelaktörer för att sedermera brytas ned de till 13 konkreta åtgärder som Uddevallahem, i samband med sin pågående ROT-renovering, kunde utföra för att bidra till uppfyllelse av Agenda 2030. Vi på Urban Utveckling är glada över att kunna hjälpa Uddevallahem i arbetet att nå de globala målen!

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!