Områdesutveckling för ökad trivsel och trygghet i Dalaberg och Hovhult, i Uddevalla

Områdesutveckling för ökad trivsel och trygghet i Dalaberg och Hovhult som tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030

Under 2020 genomförde Urban Utveckling på uppdrag av det allmännyttiga bostadsbolaget Uddevallahem en utredning inför bolagets större områdesutvecklingsarbete i stadsdelarna Dalaberg och Hovhult.

Det huvudsakliga målet med utredningen var att ta fram kunskapsunderlag till Uddevallahem gällande vad som skulle kunna bidra till en ökad trygghet och trivsel i bostadsområdenas utemiljöer, med utgångspunkt från de boendes perspektiv. Åtgärdsförslagen redogjorde för åtgärder som skapar hälsofrämjande stadsmiljöer för att därigenom bidra till uppfyllelse av mål 3 i Agenda 2030, God hälsa och välbefinnande. Uppdraget bestod i huvudsak av tre moment som innefattade nulägesanalys, trygghetsvandring och boendedialog, som samtliga tog avstamp ur FN:s Globala mål.

Nulägesanalysen bestod bland annat av en sammanställning av data gällande socioekonomi, demografi, en sammanställning av befintlig statistik om brott och trygghetsundersökningar, samt intervjuer med nyckelpersoner och representanter verksamma i området (fastighetsägare, näringsidkare, kommunpolis, Hyresgästföreningen). Nulägesanalysen skapade en grundlig förståelse för hur nyckelaktörer kan möta behovet av representativitet, jämställdhet och trygga miljöer.

En trygghetsvandring genomfördes som en del av arbetet med att skapa fredliga och inkluderande samhällen, Globalt mål 16. För att skapa en förståelse kring vilka delar av utemiljön som i dagsläget uppfattades som otrygga. För att skapa denna förståelse, genomfördes en systematisk trygghetsvandring tillsammans med en bredd av aktörer i de båda områdena. Otrygga element i den fysiska miljön identifierades i enlighet med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande teorier såsom ”Broken Windows” och ”Situationell brottsprevention”, men även delar av miljön som av boende uppfattades som särskilt problemtyngd.

En medborgardialog genomfördes som en del av arbetet med att utveckla hållbara städer och samhällen, Globalt mål 11. Uddevallahem såg det som centralt att åtgärder och aktiviteter som ska vidtas, har sin utgångspunkt från de som bor och verkar i området. Det handlar om att skapa förutsättningar för en maktbalans där invånares möjligheter till påverkan vidtas i så stor utsträckning som möjligt. För att stärka förutsättningarna för god representativitet var det tillika av vikt att de som intervjuades i boendedialogen var såväl kvinnor som män, unga, som äldre. Inflytandet i de demokratiska processerna behöver tillvarata samtliga perspektiv för att uppnå jämställdhet, Globalt mål 5 och 10. För att möjliggöra en process där såväl kvinnor som män deltar och för att stärka representativiteten för invånarna i de båda stadsdelarna, genomfördes boendedialogen genom en bredd av metoder. Att dialogen genomfördes som en process i flera steg, genom en kombination av fysiska träffar och digitala enkätundersökningar, säkerställde att de som inte ville eller kunde delta i de gemensamma aktiviteterna ändå kunde få sina röster hörda.

I ett nästa steg genomfördes flera workshopmoment som syftade till att samla in åtgärdsförslag från de boende avseende de platser som tidigare pekats ut som otrygga eller problematiska i samband med den genomförda trygghetsvandringen. Förslagen bearbetades sedan i dialog med Uddevallahem och övriga lokala nyckelaktörer för att sedermera brytas ned till 13 konkreta åtgärder som Uddevallahem, i samband med sin pågående ROT-renovering, kunde utföra för att bidra till uppfyllelse av Agenda 2030.

 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!