Upprustning av utemiljön i Ronna, Södertälje

Boendedialog i Ronna inför upprustning av utemiljön

2018 fick Hembla ekonomiskt stöd av Boverket för att utveckla och förbättra utemiljön i Ronna, Södertälje. Genom projektet ville Hembla skapa tryggare miljöer för de boende, där Urban Utveckling anlitades för att genomföra dialoger med hyresgästerna. Genom samtal och workshops kunde Urban Utveckling identifiera platser i området som upplevdes som otrygga, samtidigt som förslag samlades in på hur den fysiska miljön kunde utvecklas till att bli mer attraktiv och estetiskt tilltalande. 

Att arbeta med dialoger är en metod som kan ses som både jämställd och demokratistärkande om den utförs på ett inkluderande sätt. Genom att skapa lika förutsättningar för olika grupper att komma till tals, ges ett jämställd inflytande över det offentliga rummet – något som i förlängningen är viktigt för ett demokratiskt och hållbart samhälle. 

För att nå ut till en bred grupp, och skapa möjlighet för så många boende som möjligt att delta och lyfta sina åsikter, användes olika metoder för såväl att bjuda in som för genomförandet av dialogerna. Metoderna som användes i dialogarbetet var dels samtal med uppsökande karaktär och dels workshops riktade till ungdomarna i området. Dialogen med de boende hölls under två dagar där totalt 67 personer deltog och bidrog till en ökad förståelse för hur boende upplever området. Deltagarna fick möjlighet att komma med synpunkter och utvecklingsförslag kring utemiljön i Ronna. 

Då ungdomar är en målgrupp som tenderar till att delta i mindre utsträckning under dialogarbete, och därmed inte inkluderas i utvecklingen av offentliga rum i samma utsträckning, riktades en workshop specifikt till unga. I samarbete med fritidsgården i Ronna fick ungdomarna sitta i mindre grupper och diskutera förslag på hur området kan utvecklas. Genom en pluppkarta fick deltagarna markera platser i området som upplevs positiva, negativa respektive där någonting nytt hade uppskattats. 

Utifrån det insamlade materialet var det möjligt att förstå lokalinvånarnas perspektiv på utemiljön i Ronna. Detta skapade förutsättningar för att rusta upp den fysiska miljön utifrån de behov och önskemål som lyftes fram. Bland annat har fler sociala ytor skapats där grannar kan mötas och umgås, belysningen har förbättrats för att öka tryggheten och lekplatserna i området har rustats upp. Resultaten kan ses nedan. 


Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Anna på Urban utveckling

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projektledare

Bilder

före1efter1
före2efter2

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!