Utvärdering av Ungdomsråd som brottsförebyggande insats i Kramfors kommun

Processutvärdering av Kramfors kommuns samverkan där barn och unga involveras i det preventiva brottsförebyggande arbetet

Kramfors kommun beviljades 2020 ekonomiskt stöd från Brå – Brottsförebyggande rådet för att genomföra en processutvärdering av en nystartad samverkansform mellan kommunala avdelningar, kommunstyrelsen, politiska partier samt barn och ungdomar i kommunen. 

Ungdomsträffen för demokrati (kallas: ungdomsrådet) är namnet för samverkan, som dels är en del i Kramfors kommuns arbete med att implementera barnkonventionen, dels en brottspreventiv samverkan där barn och unga involveras i det preventiva brottsförebyggande arbetet. 

Ungdomsrådet möjliggör för barn och unga att direkt föra fram sina tankar, förslag och idéer till tjänstepersoner och politiker. Barn och unga har givit kommunen uppdrag, exempelvis stöd i att hitta en lämplig lokal och söka finansiering av en motorgård, hitta en danslärare och att flytta en busshållplats närmare skolan så elever hinner i tid till lektioner. Kramfors kommun har gått barn och unga till mötes i uppdragen. Motorgården har ny lokal och finansiering genom Allmänna arvsfonden, danslektioner är i gång och busshållplatsen har flyttats närmare skolan.

Processutvärderingen innefattade ett flertal moment:

  • En målanalys där målen analyserats utifrån tydlighet och rimlighet genom dokumentstudier och intervjuer.
  • En mål/medelanalys där ungdomsrådet som åtgärd analyserats utifrån lämplighet som åtgärd för att uppfylla målsättningarna, och om åtgärden utformats på ett ändamålsenligt sätt. I mål/medelanalysen genomfördes en inventering av liknande brottspreventiva arbetssätt för att kunna bedöma om åtgärden är lämplig och ändamålsenligt utformad för att uppnå målsättningarna.
  • En genomförandeanalys genomfördes för att ta reda på i vilken utsträckning ungdomsrådet genomförts i enlighet med riktlinjen, och för att se om de uppdrag som barn och ungdomar givit till kommunen kunde anses som vara preventivt brottsförebyggande. I genomförandeanalysen genomfördes observationer av ungdomsrådet möten och löpande dokumentation.
  • För att utvärdera deltagarnas upplevelse av ungdomsrådet genomfördes enkäter- och intervjuer med deltagarna.
  • Målet med processutvärderingen var att identifiera framgångsfaktorer, såväl som försvårande faktorer. De försvårande faktorerna problematiserades. Även att utvärdera deltagarnas upplevelse av ungdomsrådet. Resultatet av processutvärderingen var förslag på vidare arbete på hur Kramfors kommun kan arbeta med att utveckla ungdomsrådet samt barn och ungdomars involvering i det preventiva brottsförebyggande arbetet. 
 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!