Vi gör analyser och ger utvecklingsförslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Analyser

Urban Utveckling arbetar oftast på uppdrag av byggherrar, fastighetsägare eller kommuner, och gör olika former av analyser, kartläggningar, utredningar och stöd i tidiga skeden av planprocesser eller byggprojekt. 

I tidiga skeden av byggprojekt tar vi fram underlag kopplat till sociala och kulturella värden i området. Vi identifierar platsens varumärke, själ och identitet vilket sedan kan ingå i beslutsunderlag inför t.ex. förvärv av fastigheter eller utveckling av den fysiska miljön i ett område. Vi hjälper också kommuner och byggherrar att identifiera lämpliga markanvisningar för bostäder. 

I detaljplaneärenden genomför vi bland annat sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att kartlägga hur ett projekt kan komma att påverka ett område eller en plats ur dessa perspektiv. Vi bistår också med olika former av processtöd i planprocessen. 

Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt.  

Jämställd skolgård Skäggetorpsskolan (2016)

Urban Utveckling tog under 2015 initiativ till ett jämställdhetsprojekt i Linköpings kommun. I samverkan med kommunen och Fastighetsägarföreningen i Skäggetorp skickades en ansökan om ekonomiskt stöd in till Boverket, som enligt förordning 2013:1102 med syfte att utveckla jämställda offentliga miljöer, valde att bevilja stödet. Under 2016 genomfördes projektet som fick namnet ”Jämställd skolgård”. Genom analyser av hur skolgården användes ur ett jämställdhetsperspektiv, samt genom ett gediget samarbete med eleverna på skolan växte en förändrad utemiljö fram. Eleverna var delaktiga genom hela processen, från skiss och diskussion till själva anläggandet av de fysiska förändringarna.

Kontakta Vilhelm Meyer för mer information.