Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgardialog / Boendedialog 

I våra uppdrag utgör dialog med boende och medborgare ett självklart inslag. Vi strävar alltid efter att ta del av den kunskap som finns hos invånarna i de områden vi arbetar i. 

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. En avgörande faktor för värdet av dialogen är representativiteten bland deltagarna. Vi tillämpar därför ofta uppsökande dialog som ett effektivt komplement till traditionella medborgarmöten där representativiteten ofta är svag. 

Hur fångas medborgarnas åsikter upp vid förtätningsprojekt eller förändringar i det offentliga rummet? Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Vi har gedigen erfarenhet av olika dialogmetoder med allt från spontana intervjuer och gåturer, till workshops och fokusgrupper. 

Det är inte bara i kommunala planeringsprocesser som dialog är värdefullt. Vi hjälper också bostadsbolag att utveckla sina metoder för dialog och kommunikation med hyresgästerna. Engagerade och delaktiga hyresgäster vårdar och är måna om sin bostadsmiljö vilket skapar trygghet och trivsel och leder till minskad omflyttning och skadegörelse.

 

Kontakta Vilhelm Meyer för mer information.