Medborgardialog

Medborgardialog

Vi arbetar med boende- och medborgardialog. Kunskapen finns hos invånarna i området, och är viktig att beakta i utvecklingsarbetet.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder, allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och för att uppnå en hög representativitet. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen fås inte bara en ökad kundnöjdhet, men även positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

Vi har även utvecklat metoder för medborgardialog i kommunala planprocesser, för att på ett effektivt sätt stötta med att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden

Se filmen nedan som visar Regnbågsparken i Fittja där Urban Utveckling,  på uppdrag av Botkyrkabyggen, genomförde medborgardialoger som mynnade ut i förslag på hur en parkeringsplats kunde omvandlas till en park för att motverka otrygghet och brottslighet.

Läs mer om dialoger vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder med allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med hög representativitet från de målgrupper som önskas involveras. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen fås inte bara en ökad kundnöjdhet, men även positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Läs mer om dialoger vi genomfört!

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.​

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder med allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med hög representativitet från de målgrupper som önskas involveras. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen fås inte bara en ökad kundnöjdhet, men även positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Skolmiljöer

För oss på Urban Utveckling är barn och ungas perspektiv en högt prioriterad fråga när vi arbetar med att skapa en bra livsmiljö för alla. Därför glädjer det oss att barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag och därmed fått en starkare ställning i samhällsplaneringen.

Vi har metoder, kunskap och verktyg för hur barn och unga kan involveras i att utveckla skolmiljön så att den blir trygg, stimulerande och funktionell utifrån deras olika behov.

Barnkonventionen innebär bl.a. att barn och ungas rättigheter ska beaktas i beslut som berör dem. Vi kan hjälpa er att följa lagen genom att:

  • Utforma och genomföra dialogprocesser tillsammans med barn och elever inför nybyggnad och upprustning av skol- och förskolegårdar.​
  • Kartlägga skolornas fysiska förutsättningar utifrån ett trygghets-, tillgänglighets-, jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv.​
  • Ge förslag förankrade i såväl forskning som barnens perspektiv till projektörer, landskapsarkitekter och förvaltare.​
  • Utvärdera effekten av genomförda insatser för att motverka brott och öka trygghet i skolmiljön eller i andra offentliga miljöer.​

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.