Stärka den kollektiva förmågan

Områdesutveckling innefattar mer än att bara utveckla den fysiska miljön till att skapa trygga, attraktiva och trivsamma miljöer. Ett bostadsområde behöver även att de som är bosatta känner sig trygga och upplever att grannarna tar ett gemensamt ansvar för området. Otryggheten och utsattheten för brott är ojämnt fördelad inom städer och mellan olika befolkningsgrupper. Därför är det viktigt att kombinera insatser för att stärka den fysiska miljön med insatser som stärker relationer mellan grannar i syfte att öka tryggheten och minska risken för att brott begås.

Kollektiv förmåga är ett teoretiskt koncept för att förklara ett bostadsområdes socioekonomiska utsatthet, brottslighet och upplevd otrygghet, med utgångspunkt från de boendes relation till varandra och den sociala sammanhållningen. Forskning visar att bostadsområden som präglas av vandalisering, skadegörelse och oordning har högre nivåer av rädsla, misstroende och svaga relationer mellan grannar. Genom att stärka den kollektiva förmågan kan den sociala kontrollen och tryggheten öka, vilket medför en trivsammare boendemiljö för alla.

Urban Utveckling har i flera uppdrag arbetat med att stärka bostadsområdens kollektiva förmåga, genom att mäta och utvärdera den kollektiva förmågan i dagsläget, för att ta fram en åtgärdsplan med förslag på aktiviteter som kan bidra till stärkt kollektiv förmåga. Precis som att individer skiljer sig åt i sina förmågor med olika styrkor och svagheter, gör bostadsområden detsamma. Därför är det lokala perspektivet viktigt och genom Urban Utvecklings mångåriga erfarenhet av att analysera livsmiljöer utifrån de boendes perspektiv, har vi sett vikten av att arbeta med att stärka sociala värden för att bidra till en positiv områdesutveckling.

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster inom områdesutveckling: